anna_slosarz_iv_2018

 English version

Dr hab. Anna Ślósarz, prof. UP

 

Katedra Mediów i Badań Kulturowych, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Specjalności: literaturoznawstwo, filmoznawstwo, dydaktyka literatury. Certyfikat E-Nauczyciela przyznany przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego (2018).

Dyżury: pok. 565, tel. (12) 662-61-55 (w godzinach dyżurów).

Kontakt: aslosarz@up.krakow.pl.

Problematyka badań: strategie adaptacyjne i transkulturowe przekłady klasyki literatury. Funkcjonowanie elektronicznych kontekstów lektur na rynkach narodowych i międzynarodowych. Zasoby internetowych witryn używane do nauki j. polskiego. Funkcje nowych mediów i multimedialnych modułów tematycznych w nauczaniu języka ojczystego w Polsce i Australii.

Funkcje:

 1. Kierownik Zespołu Badań Technik Multimedialnych, Zdalnych i Mobilnych w Edukacji (od 1 IX 2014).
 2. Member of Editorial Board of „International Journal of Research in E-learning” od 2017 r. http://weinoe.us.edu.pl/nauka/serie-wydawnicze/international-journal-research-e-learning/editorial-board.
 3. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej (skarbnik) 2012-2017.
 4. Członek rektorskiej Komisji ds. Zdalnych Form Kształcenia (od 6 III 2014).
 5. Kierunkowy Kordynator ds. Krajowych Ram Kwalifikacji (od 5 I 2012) i Polskich Ram Kwalifikacji (od 6 XII 2016) kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach i członek Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w IFP (od 2012).
 6. Przedstawicielka IFP w rektorskim Zespole ds. Nowych Form Kształcenia (od 1 XII 2011).
 7. Konsultantka ds. tworzenia studiów międzyobszarowych i podyplomowych.
 8. Koordynator prac nad utworzeniem kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach, studia I i II st., stacjonarne i niestacjonarne (2011-2012).
 9. Autorka ponad 50 kart kursów dla studentów: Kulturoznawstwa i wiedzy o mediach (specjalności Menedżer kultury i Coaching medialny), Filologii polskiej (specjalności: nauczycielska, komunikacja społeczna), Filologii hiszpańskiej (specjalność Komunikacja kulturowa) i Studium Kształcenia Nauczycieli (dydaktyka wiedzy o kulturze).
 10. Autorka i prowadząca kursy nauczania na odległość (10 zdalnych, 17 komplementarnych).
 11. Kierownik praktyk studentów filologii polskiej sp. nauczycielskiej I i II st. 2008-2012.
 12. Nauczycielka j. polskiego w I LO im. T. Kościuszki w Myślenicach 1984-2009 (laureat i 7 finalistów etapu centralnego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, 27 finalistów etapu okręgowego).

Członkostwo w towarzystwach naukowych i edukacyjnych

 1. Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej – członek założyciel i skarbnik 2012-2017.
 2. Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów Oddział Krakowski – członek założyciel, sekretarz 1996-2003.
 3. Stowarzyszenie Polonistów z siedzibą przy Wydziale Polnistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek założyciel, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 2003-2008.
 4. Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego – członek Grupy Lokalnej Kraków od 2016.
 5. Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze – członek od 2015.
 6. Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych – członek od 2016 r.

Prowadzone kursy. Adaptacja jako dominujący typ lektury pierwowzoru, Adaptacje filmowe literatury, Autoprezentacja i zarządzanie wizerunkiem, Dydaktyka literatury i języka polskiego (w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej), Dydaktyka wiedzy o kulturze, Edukacja polonistyczna, Elementy teorii mediów i komunikowania, Ewaluacja procesu kształcenia w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, Komunikacja społeczna, Komunikacjaj społeczna w perspektywie kulturowej, Media w nauczaniu, Media w Polsce jako kontekst dydaktyki literatury, Media w społeczeństwie, Multimedia w komunikacji społecznej, Multimedialne moduły w nauczaniu języka ojczystego, Nowe media w warsztacie humanisty, Polonistyczna e-dydaktyka, Podstawy komunikacji społecznej, Podstawy teorii kultury, Polski system medialny, Praca z tekstem naukowym, Projektowanie kształcenia kulturowo-językowego w gimnazjum, Projektowanie kształcenia kulturowo-literackiego w gimnazjum, Przekazy audialne w odbiorze szkolnym, Semiotyka tekstów kultury, Stylistyka praktyczna, Techniki multimedialne w nauczaniu obcokrajowców, Technologia informacyjna w warsztacie nauczyciela polonisty, Technologie informacyjno-komunikacyjne w warsztacie kulturoznawcy, Teoria mediów i komunikowania, Wiedza o mediach audiowizualnych, Współczesna sztuka filmowa.

Tematyka seminariów licencjackich i magisterskich (wypromowanych 47 prac magisterskich i 46 licencjackich): adaptacja filmowa jako dominujący typ lektury pierwowzoru, film anime, filmowe superprodukcje, muzyka w filmie, film, serial telewizyjny i muzyka popularna jako przekazy kulturowe, czasopisma kobiece, motywy kultury popularnej, tabloidyzacja mediów, promocja marki, kreowanie stylu życia, wizerunków miast, polityków i opinii publicznej, reklama prasowa, telewizyjna i internetowa – stereotypy i różnice kulturowe w przekazach medialnych, rola celebrytów i cewebrytów, formaty telewizyjne, media społecznościowe, animacja i ośrodki kultury lokalnej, funkcjonowanie ustnej matury z języka polskiego, media elektroniczne w nauczaniu języka polskiego, nauczanie na odległość – instytucjonalne i biznesowe.

Udział w realizacji projektów (wybór)

Konsorcjum DARIAH-PL, od 8 IV 2016 -, Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities – zespół lubelskich cyfrowych humanistów (UMCS, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”) –Grupa Robocza Narzędzia do analizy i wizualizacji obrazów cyfrowych.

IRNet – International Research Network for Study and Development of New Tools and Methods for Advanced Pedagogical Science in the Field of ICT Instruments, e-learning and Intercultural Competences. Duration of the project: 48 months 1 I 2014 – 31 XII 2017. Project financed by the European Commission under the 7th Framework Programme, within the Marie Curie Actions International Research Staff Exchange Scheme. Grant Agreement No: PIRSES-GA-2013-612536. Assocciate Member of the group Text Mining Tools for Educational Purposes – coordinator prof. dr Iryna Sekret, Abbant Izzet Baysal University (Turkey).

Monografie

 1. Lektury licealne a kino komercyjne, Wydawnictwo Pijarów, Kraków 2002.
 2. Media w służbie polonisty, Wydawnictwo Naukowa Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2008.
 3. Ideologiczne matryce. Lektury a ich konteksty. Postkomunistyczna Polska – postkolonialna Australia, Universitas, Kraków 2013.
 4. Interpretanty lektur. Produkty medialnego przemysłu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018.

 

Wykaz publikacji od 2005 r. dostępny na stronie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego http://vfire.up.krakow.pl/biblio/splendor/expertus3e.cgi.

Tematyczne zestawienie wybranych publikacji

Wytwory przemysłu medialnego jako interpretanty szkolnych lektur

Interpretanty lektur. Produkty medialnego przemysłu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018.

Produkty przemysłu medialnego XXI wieku jako interpretanty literatury, [w:] Współczesne problemy badań nad recepcją oraz oddziaływaniem utworów literackich, red. L. Jazownik, Zielona Góra 2013, s. 23-41.

Elektroniczne teksty: recykling kultury i zbiorowej tożsamości [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Folia 176. Studia de Cultura VII (2015). Gry tożsamości – praktyki (kontr)kulturowe, red. A.Ogonowska, Kraków 2015, s. 53-69. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” http://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/2774.

External resources in e-learning – dominant discourse?, „International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning”, special issue „E-learning & Lifelong Learning”, 2015, Vol. 25, No. 4., p. 411-430. „Inderscience Publishers” http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=74231.

Dyskursy nierównoległe. Lektury polonistyczne a komercyjne portale edukacyjne [w:] E-polonistyka 3, red. A. Dziak, A.Kopacz, Lublin 2016, s. 111-133.

Mitologizacja przekazu: fotografie na okładkach „Pokuty” Iana McEwana [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura III, red. B. Skowronek, Kraków 2012, s. 17-27. „Studia de Cultura” http://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/1557.

Koncepcja czytania a pragmatyczna estetyka okładek lektur (na przykładzie Polski i Australii) [w:] Jestem – więc czytam. Między pragmatyzmem a wolnością, red. G. Tomaszewska, B. Kapela-Bagińska, Z. Pomirska, Gdańsk 2012, s. 327-340.

Kulturowo-społeczne uwarunkowania ikonografii polskich, rosyjskich i niemieckich serwisów edukacyjnych [w:] Nowe media we współczesnym społeczeństwie, red. M. Jeziński, A. Seklecka, Ł.Wojtkowski, Toruń 2011, s. 141-166.

Banki, szkoła i ściągi. Językowy obraz edukacji w nazwach rosyjskich, niemieckich i polskich witryn internetowych [w:] e-polonistyka 2, red. A. Dziak, S.J. Żurek, Lublin 2012, s. 93-114.

„Wypasione ściągi” jako „protezy umysłu”. Konceptualizacje nazw portali edukacyjnych w języku licealistów [w:] Kształcenie językowe w dobie kultury masowej polisensorycznej, red. U. Kopeć, Z. Sybiga, Rzeszów 2010, s. 211-224.

Metodologie badań literaturoznawczych w internetowych portalach edukacyjnych [w:] Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela, red. J. Migdałek, M. Zając, Kraków 2008, s. 195-205.

Nowy kanon lektur w internetowych serwisach edukacyjnych? [w:] Nowe media w systemie komunikowania. Edukacja i cyfryzacja, red. M. Jeziński, Toruń 2011, s. 39-59.

Prywatne strony internetowe polonistów w posttradycyjnej edukacji [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura I, red. A.Ogonowska, Z. Bauer, B. Skowronek, Kraków 2010, s. 44-55. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” http://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/1586.

On the theory, practice and didactics of utilization of Web sites for educational purposes by teachers of Polish language [w:] Theoretical and practical aspects of distance learning. Collection of scholary papers, ed. by E. Smyrnova-Trybulska, Cieszyn 2009, s. 131-143. „Śląska Biblioteka Cyfrowa” http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=138806&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI

Rozwój badań nad rolą nowych mediów w kształceniu polonistycznym [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Literarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia II. Folia 79, red. M. Jędrychowska, D. Łazarska, E. Mikoś, Kraków 2010, s. 123-134. „Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa” http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=3406&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&Q

Posttradycyjna edukacja? Sposoby używania komputera przez studentów podczas praktyki pedagogicznej [w:] Oblicza nowych mediów, red. A.Ogonowska, Kraków 2011, s. 326-343.

Research on the Web activity of teachers of Polish in lower-secondary schools [in:] Methodological studies in education of Polish language and literature, edited by S.J. Żurek, seria Polish Langue and Literature Education Theory vol. 8., Lublin 2014, p. 97-113.

Government portals resources on teaching native language in New South Wales (Australia) and in Poland (Europe) and their role in building new social consciousness [in:] Use of E-learning in the training of professionals in the knowledge society. Monograph, ed. by E. Smyrnova-Trybulska, Cieszyn – Katowice 2010, p. 189-209. „Śląska Biblioteka Cyfrowa” http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=138807&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI=, http://www.dlcc.us.edu.pl/system/files/11-new-16-10-2010-Slosarz_Government_Portals_Resources_0.pdf.

The mode of curriculum publication and developing key skills: the Polish core curriculum with comments and the Australian curriculum [in:] E-learning for societal needs. Monograph, ed. by E. Smyrnova-Trybulska, Katowice – Cieszyn 2012, 557 p., p. 437-455. „Śląska Biblioteka Cyfrowa” http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=100751&from=&dirids=1&ver_id=&lp=4&QI

Multimedialne moduły tematyczne. Intertekstualność w sieci i edukacyjnej praktyce (na przykładzie Polski i Australii [w:] Edukacja a nowe media, red. M. Latoch-Zielińska, I. Morawska, M. Potent-Ambroziewicz, Lublin 2015, s. 91-104.

Intermedialność w nauczaniu języka angielskiego. Australia 2009-2014 [w:] Adaptacje II – transfery kulturowe, red. W. Hajduk-Gawron, Biblioteka „Postscriptum Polonistycznego”, tom 5, Katowice 2015, s. 331-348.

Dydaktyka polonistyczna jako komparatystyka [w:] Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki, red. E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek‑Szamburska, M. Wójcik-Dudek, współpr. D. Jagodzińska i A. Zok-Smoła, Katowice 2016, s. 283-297.

Multimedialne moduły tematyczne jako narzędzie pracy ponowoczesnego szkolnego polonisty [w:] Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, red K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska, współpr. A.Kania, E. Strawa, t. 2. Serii Wydziału Polonistyki UJ Edukacja nauczycielska polonisty, Kraków 2014, s. 71-81.

Multimedialne moduły tematyczne czyli holistyczny potencjał w nauczaniu języka ojczystego [w:] Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki, red. E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek‑Szamburska, M. Wójcik-Dudek, współpr. D. Jagodzińska, A. Zok-Smoła, Katowice 2016, s. 617-634.

Strategie używania Internetu jako korelat społeczno-komunikacyjnych i literackich kompetencji licealistów (w przygotowaniu).

Dydaktyka nowej humanistyki. Szanse i nieuniknione zagrożenia (w przygotowaniu).

Adaptacje filmowe jako interpretanty literatury i narzędzia edukacyjne

Lektury licealne a kino komercyjne. Aksjologiczny wymiar edukacji filmowej, Kraków 2002.

Adaptacja filmowa jako dominujący typ lektury pierwowzoru [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Folia 135. Studia de Cultura V, red. A.Ogonowska, Kraków 2013, s. 79-93. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” http://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/1472

Przemysł medialny a narodowa tożsamość. Postkomunistyczna Polska i postkolonialna Australia [w:] Dostrzec różnicę, red. T. Bielak, R. Pysz, Bielsko-Biała 2014, s. 156-171. „Projektowanie Komunikacji” http://www.projektowanie-komunikacji.ath.bielsko.pl/wp-content/uploads/2014/08/dostrzec_roznice_web.pdf, dostęp 4 III 2015 r.

Studenckie motywacje doboru filmowych kontekstów lektur. Film jako narzędzie kształcenia literackiego [w:] Kino, film i psychologia, red. Agnieszka Ogonowska, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2017, s. 277-298.

Aksjologiczny wymiar filmowych kontekstów interpretacyjnych „Nowa Polszczyzna” 2002/1 s. 26-30.

Trudne arcydzieło: „Opowieść o «Dziadach» Adama Mickiewicza. Lawa”, „Nowa Polszczyzna” 2005/5 s. 18-24.

Scenariusz lekcji: Charakteryzujemy bohaterów i przewidywanego widza filmu „Ostatni dzwonek”. Odkrywamy kody retoryczne „Ostatniego dzwonka” [w:] Filmowa Akademia Młodych. Vademecum nauczyciela, red. M. Kowalski, Poznań 2007, s. 136-139.

Film edukacyjny w nauczaniu. Obrazy, które uczą i kształtują tożsamość, „Uczyć Łatwiej. Liceum i Technikum”, wiosna 2010, s. 12-13, „PWN” http://wszpwn.com.pl/pub/biuletyn_Uczyc_latwiej/Biuletyn_Liceum_internet.pdf.

Film edukacyjny w nauczaniu. Obrazy, które uczą i kształtują tożsamość, „Uczyć Łatwiej. Gimnazjum”, wiosna 2010, s. 12-13, „PWN” http://wszpwn.com.pl/pub/biuletyn_Uczyc_latwiej/Biuletyn_Gimnazjum_internet.pdf.

Medialne konteksty literatury i edukacji

Media w służbie polonisty, Wydawnictwo Naukowa Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2008.

Lektury szkolne po remediacji druku [w:] Edukacja polonistyczna wobec przemian kulturowych, red. Iwona Morawska, Małgorzata Latoch-Zielińska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, s. 55-76.

Edukacja medialna w realiach konkurencyjnej demokracji [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Folia 205. Studia de Cultura VIII (2) 2016, Cyfrowa humanistyka, red. Agnieszka Ogonowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016, s. 141-157. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” http://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/1472.

Dydaktyka polonistyczna jako komparatystyka [w:] Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki, red. Ewa Jaskółowa, Danuta Krzyżyk, Bernadetta Niesporek‑Szamburska, Maria Wójcik-Dudek, przy współpracy Diany Jagodzińskiej i Aleksandry Zok-Smoły, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 283-297.

Multimedialne moduły tematyczne czyli holistyczny potencjał w nauczaniu języka ojczystego [w:] Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki, red. Ewa Jaskółowa, Danuta Krzyżyk, Bernadetta Niesporek‑Szamburska, Maria Wójcik-Dudek, przy współpracy Diany Jagodzińskiej i Aleksandry Zok-Smoły, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 617-634.

Dyskursy nierównoległe. Lektury polonistyczne a komercyjne portale edukacyjne [w:] E-polonistyka 3, red. Aleksandra Dziak, Agnieszka Kopacz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 111-133.

Wideoliteratura jako ekspresja pełni emocjonalnego doświadczenia, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio N – Educatio Nova” 2017, Nr 2, Vol. II, s. 143-161. ISSN 2451-0491, e-ISSN 2543-9340, DOI 10.17951/n.2017.2.143, http://dx.doi.org/10.17951/en.2017.2.143. „Annales  Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio N. Educatio Nova”, http://journals.umcs.pl/en/index.

Od fascynacji do subwersji. Biografie w literaturze tworzonej kolektywnie [w:] Pedagogika kultury popularnej – teorie, metody i obszary badań, red. W. Jakubowski, M. Wawrzak-Chodaczek, Kraków 2016, s. 321-337.

Filmy w TV Trwam: przysposobienie do publicznych debat, 230 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. Film w działaniu, 2017 nr 9 (2), red. Agnieszka Ogonowska, ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, s. 54-84.

Product placement novels (submitted for publication. Publisher: Brill, Leiden, Netherlands.).

Od remediacji do sterowania zbiorowymi emocjami. Interferencje dyskursu literackiego i technologii (w przygotowaniu).

Szkolny polonista wobec imperium ekranów [w:] e-polonistyka, red. A. Dziak, S.J. Żurek, Lublin 2009, s. 163-176. „KUL. Wydział Nauk Humanistycznych” http://www.kul.pl/art_19235.html

Szkolna interpretacja w epoce mass mediów i multimediów [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 71. Studia at Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia I, red. M. Jędrychowska, M. Sienko, J. Waligóra, Kraków 2010, s. 219-228. „Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa” http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=2850&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI.

Literatura współczesna na prywatnych stronach edukacyjnych, „Zeszyty Szkolne” 2009 nr 4 (30), s. 118-125.

National epics on main educational Websites (Poland and Australia) [in:] Use of e-learning in the developing of the key competences. Monograph, ed. by E. Smyrnova-Trybulska, Katowice – Cieszyn 2011, p. 241-259. „Śląska Biblioteka Cyfrowa” http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=100752&from=&dirids=1&ver_id=&lp=5&QI

Polonistyczne strony WWW: postmodernistyczna koncepcja przedmiotu [w:] Komputer w edukacji, 19. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, red. J. Morbitzer, Kraków 2009, s. 269-273. „Uniwersytet Pedagogiczny, Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych” http://www.ap.krakow.pl/ktime/ref2009/slosarz.pdf

Polonistyczne zastosowania komputera: szkolna praktyka a możliwości dydaktyczne [w:] Komputer w edukacji, 17. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, red. J. Morbitzer, Kraków 2007, s. 248-253. „Uniwersytet Pedagogiczny, Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych” http://www.ap.krakow.pl/ptn/ref2007/Slosarz.pdf

Funkcje Internetu na lekcjach języka ojczystego w Polsce i Australii w świetle „Podstawy programowej z komentarzami” oraz „The Australian Curriculum” [w:] Uniwersytet Wirtualny – Model, narzędzia, praktyka. Książka abstraktów, Warszawa 2011, s. 125-126.

Szkolna polonistyka w erze cywilizacji medialnej, „Polonistyka” 2008 nr 2, s. 30-35.

Internet w kształceniu ustawicznym

Subject and Prospects for the Study on Distance Learning (DLSC 2009-2015, Brno), pp. 291-300 [on:] Distance Learning, Simulation and Communication 2017. CD Proceedings. May 31-June 2, 1-2 VI 2017, ed. by Miroslav Hrubý, University of Defence, Brno (Czech Republic).

Distance education. Research fields and methods [in:] E-learning. Vol. 8. Methodology – Implementation and Evaluation. Monograph, ed. by E. Smyrnova-Trybulska, Katowice-Cieszyn 2016, p. 103-124.

The Stylometric Analysis of Papers Presented at the DLCC Conference in Cieszyn [in:] E-learning. Vol. 9. Effective Development of Teacher’s Skills in the Area of ICT and E-learning. Monograph, ed. by Eugenia Smyrnova-Trybulska, University of Silesia in Katowice, Faculty of Ethnology and Sciences of Education in Cieszyn, Katowice-Cieszyn 2017, p. 249-279.

Granice społecznego przyzwolenia. Użytkownik w tekstach reklam z edukacyjnych serwisów [w:] Komputer w edukacji, 18. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, red. J. Morbitzer, Kraków 2008, s. 260-265. „Uniwersytet Pedagogiczny, Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych” http://www.wsp.krakow.pl/ptn/ref2008/slosarz.pdf.

Kulturowy wizerunek użytkownika w ikonografii polskich, rosyjskich i niemieckich serwisów edukacyjnych [w:] Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela, red. J. Migdałek, W. Folta, Kraków 2010, s. 419-428, Jako prezentacja Power Point: „Katedra Informatyki i Metod Komputerowych” http://www.up.krakow.pl/kmk/konferencja2009/swf/slosarz.swf

Franczyzowość internetowych witryn na temat szkolenia właścicieli i ich psów (Polska, Niemcy, Rosja, Australia) [w:] Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i w prawie, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, J. Snopek, K. Groń, Kraków 2013, s. 128-143.

Intermedialna kampania społeczna: „Mafia dla psa” [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Folia 168. Studia de Cultura VI. Edukacja kulturowa. Ujęcie monograficzne, red. A. Ogonowska, Kraków 2014, s. 127-146. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” http://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/2302

Media w Polsce i Australii – ujęcie porównawcze

Ideologiczne matryce. Lektury i ich konteksty. Postkomunistyczna Polska i postkolonialna Australia, Kraków 2013.

MSM convergence in post-communist Poland as an instrument of ideological matrix reproduction (Konwergencja mediów głównego nurtu w postkomunistycznej Polsce jako instrument powielania ideologicznych matryc) [w:] Problemy konwergencji mediów, red. M. Kaczmarczyk, D. Rott, współpr. M. Boczkowska, Sosnowiec – Praha 2013, p. 55-66. „E-Publikacje Nauki Polskiej” https://www.epnp.pl/ebook/A07915_PKM_2.

Witryny internetowe jako kulturowe reprezentacje krakowskich heterotopii [w:] Kraków. Miejsce i tekst, red. A.Ogonowska, M. Roszczynialska, Kraków 2014, s. 165-178.

Regres i rozwój aksjologicznego kapitału w portalach edukacyjnych Polski i Australii: Interkl@asa i „Board of Studies”, [w:] Nowe media: edukacja – polityka – ekonomia ‑ kultura, red. A. Ogonowska, „Zeszyt Naukowy 26. Socjologia nr 6”, Kraków 2012, s. 43-57. „Zeszyt Naukowy. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie” http://zeszytnaukowy.pl/archiwum.

Media na lekcjach angielskiego w Australii [w:] Człowiek. Media. Edukacja, red. J. Morbitzer Kraków 2010, s. 277-282. „Uniwersytet Pedagogiczny, Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych” http://www.ktime.up.krakow.pl/ref2010/slosarz.pdf, http://www.up.krakow.pl/ktime/ref2010/slosarz.pdf.

Nauczanie ojczystego języka w posttotalitarnej Polsce i postkolonialnej Australii, „Puls Polonii”, 8 czerwca 2010 r., „Puls Poloniii” http://www.pulspolonii.com.

Dydaktyka wyższej uczelni

Bańdura, M. Dudziak, E. Dundler, W. Jakubaszek, W. Jarczyk, B. Kędzierska, A. Kowalik, A. Domagała-Kręcioch, A. Kristjandottir, A. Król, J. Magenheim, R. Morel, A. Panek, R. Pawlak, J. Pawłowski, S. Roswick, M. Skolimowska, R. Solecki, M. Sysło, A. Ślósarz, D. Topa, J. Wibe, M. Wiekiera, O. Wyżga Changes in contemporary education. Final document of II. International Scientific Conference: Changes in contemporary education; Digital potential versus cognitive traps. Key competences in the knowledge society for e-Inclusion organized 28.– 30. X 2009 by European Centre for Lifelong Learning and Multimedia Education at Pedagogical University in Krakow. „IFIP – International Federation for Information Processing” http://www.ifip-tc3.net/article.php3?id_article=208.

Interpersonalne, grupowe i społeczne relacje w nauczaniu na odległość [w:] Człowiek, technologia, media. Konteksty kulturowe i psychologiczne, red. A. Ogonowska, G. Ptaszek, Kraków 2014, s. 35-50

Students’ preferable activities in e-learning. A collective case study [in:] E-learning and intercultural competences development in different countries. Monograph, ed. by E. Smyrnova-Trybulska, Katowice-Cieszyn 2014, p. 253-263. „Śląska Biblioteka Cyfrowa” http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=100752&from=&dirids=1&ver_id=&lp=5&QI

Models of self-presentation as supplied by university students in remote lectures [in:] IT Tools – Good Practice of Effective Use in Education. Monograph, ed. by E. Smyrnova-Trybulska, Katowice ‑ Cieszyn 2015, p. 271-284.

Poczta elektroniczna, forum dyskusyjne i witryna internetowa jako środki dydaktyczne polonisty (raport z wdrożenia i użytkowania) [w:] Polskość ponad granicami, red. G. Czetwertyńska, A.Karczewska, S.J. Żurek, Lublin 2011, s. 225-238.

Nauczanie języka polskiego na odległość w XXI w. – zagrożenia i szanse [w:] Polonistyka wobec wyzwań współczesności, t. II, V Kongres Polonistyki Zagranicznej Brzeg – Opole, red. S. Gajda, I. Jokiel, Opole 2014, s. 483-493.

Attitudes of future teachers towards e-learning – instrumental case study [in:] E-learning & lifelong learning, ed. by E. Smyrnova-Trybulska, Katowice-Cieszyn 2013, p. 155-164. „Śląska Biblioteka Cyfrowa” http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=131103&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI

Efektywne i nieefektywne składniki nauczania na odległość. Obserwacje i sugestie dla Autorów kursów, Kraków, 11 VII 2014, „Zespół Badań Technik Multimedialnych, Zdalnych i Mobilnych w Edukacji” http://badania-media.up.krakow.pl/index.php/pl/struktura/10-zespol-badan-technik-multimedialnych-zdalnych-i-mobilnych-w-edukacji

U źródeł nauczania na odległość, „Konspekt. Pismo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie” 2017 nr 3 (62), s. 49-52.

Ocenianie matury z języka polskiego

Klucz do otwierania, czyli o stosowaniu modeli oceniania maturalnych wypracowań [w:] Nowa podstawa programowa – proces dydaktyczny – egzamin, red. E. Jaskółowa, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2009, s. 47-59. „Uniwersytet Śląski w Katowicach” http://www.szasza.pl/katedra/calosc.pdf, dostęp 28 XII 2009.

Teorie literatury w maturalnych wypracowaniach, czyli po co egzaminatorowi „np.”?, prezentacja multimedialna udostępniona egzaminatorom. „Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie” http://www.oke.krakow.pl/kursy/course/index.php.

Plakat i reklama na lekcjach języka polskiego w liceum i technikum ‑ poradnik z ćwiczeniami dla nauczyciela, 20 XII 2013, „Ośrodek Rozwoju Edukacji” http://www.ore.edu.pl/materiay-do-pobrania-74508/matura-2015-poradniki-dla-polonisty, „Centralna Komisja Egzaminacyjna” 18 VIII 2014 http://www.cke.edu.pl/index.php/component/content/article/23-egzamin-maturalny/347-materialy, „Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie” http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/a_slosarz_plakat%20i%20reklama%20na%20lekcjach%20jezyka%20polskiego.pdf, „Federacja Bibliotek Cyfrowych” http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/doccontent?id=586.

O konieczności uzewnętrznienia ustnej matury z języka polskiego [w:] O wyższą jakość egzaminów szkolnych. Część I. Etyka egzaminacyjna i zagadnienia ogólne, red. B. Niemierko, M.K. Szmigel, Kraków 2006, s. 526-535. „Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej” http://www.ptde.org/mod/resource/view.php?id=141.

Jak ratować ustną maturę? [w:] Uczenie się i egzamin w oczach nauczycieli, red. B. Niemierko, M.K. Szmigel, Kraków 2008, s. 400-408. „Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej” http://www.ptde.org/file.php/1Archiwum/XIV_KDE/slosarz.pdf (także http://www.ptde.org/mod/resource/view.php?id=157, http://onlineassociate.net/ppt/opole ).

Jak ratować ustną maturę? Prezentacja multimedialna. „Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej” http://www.ptde.org/file.php/1/Archiwum/XIV_KDE/slosarz.pdf, http://www.ptde.org/mod/resource/view.php?id-157, http://onlineassociate.net/ppt/opole/).

O zewnętrzne ustne prezentacje maturalne, „Polonistyka” 2006, nr 6, s. 59-61. „Edupress. Czasopisma dla nauczycieli” http://www.edupress.pl/archiwalne-numery/polonistyka/czerwiec-2006/, www.edupress.pl/download/gfx/edupress/…/3155.pdf.

Nowa Matura a prawa autorskie, „Polonistyka 2004 nr 10, s. 53-55. „EduPress. Czasopisma dla nauczycieli” http://www.edupress.pl/archiwalne-numery/polonistyka/grudzien-2004/.

Współpraca zagraniczna

Seminar Recycling of the Culture. Presentation of Foreign Cultures in Film Adaptations of Polish and Australian School Readings. University of Melbourne, School of Culture and Communication, 15th VI 2010.

Prowadzenie otwierajacej wideokonferencji: Presence Learning – Distance Learning (wykład: Antonio dos Reis, University of Extremadura, Portugalia) i dyskusji podczas ogólnopolskiej konferencji Współczesna psychologia mediów II. Człowiek – technologia – media, Kraków 14-15 XI 2013.

Nauka języka poza granicami kraju / Teaching Langue Abroad. Wywiad udzielony A. Lubienieckiemu (Senior Producer) w radio Special Broadcasting Service Polish Program – emisja 22 VI 2010, godz. 13.00 (cz. I i II).

Recykling kultury. Prezentacja innych kultur w filmowych adaptacjach polskich i australijskich lektur. Referat na spotkaniu z nauczycielami z Polish Teachers Association w Nowej Południowej Walii (Australia), Dom Polski w Ashfield, Sydney, 30 V 2010.

Hospitowanie lekcji i zajęć w Homebush Boys School w Sydney 31 V – 1 VI 2010 (visitor).

Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania autorskiego z Bogumiłą Żongołłowicz, polsko-australijską pisarką, poetką i dziennikarką, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 4 X 2011 r.

Wystąpienie E-learning? To tylko narzędzie… w panelu dyskusyjnym Nauczanie na odległość  podczas V Kongresu Polonistyki Zagranicznej Polonistyka wobec wyzwań współczesności zorganizowanego przez Uniwersytet Opolski, Brzeg-Opole 10-13 VII 2012 r.

 

Opinie, recenzje

 1. Opinia w przewodzie habilitacyjnym dr Mirosława Wobalisa z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Zakład Nauk Pomocniczych i Edytorstwa, rozprawa Nowe media i technologie cyfrowe w kształceniu polonistów, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017. Powołanie decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów 19 IX 2017 r. Dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina literaturoznawstwo. Obrady Komisji 23 III 2018 r.
 2. Recenzja pracy doktorskiej mgr Moniki Tarnowskiej Gry taneczne w kinie Carlosa Saury, Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych. Powołanie Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego UŚ 14 XI 2017 r. Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Miczka, promotor pomocniczy dr Joanna Aleksandrowicz. Obrona 07 III 2018 r. Dyscyplina: kulturoznawstwo.
 3. Recenzja pracy doktorskiej mgr Agnieszki Kopacz Środowisko cyfrowe w edukacji polonistycznej na etapie ponadgimnazjalnym, Katolicki Uniwersytet Lubelski, obrona 24 IX 2017. Powołanie Uchwałą Rady Wydziału Nauk Humanistycznych KUL z 28 VI 2017 r. Promotor: prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek, promotor pomocniczy dr Aleksandra Dziak. Dyscyplina: literaturoznawstwo.
 4. Członkostwo w komisji w przewodzie doktorskim mgr Jakuba Koska 29 VI 2017 r. Rozprawa: (Auto)biograficzne narracje transmedialne twórców rockowych, Uniwersytet Pedagogiczny, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Katedra Mediów i Badań Kulturowych. Powołanie Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego 18 V 2017 r. Promotor: prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska. Dyscyplina: literaturoznawstwo.

 

Zadania eksperckie (wybór)

Ekspert Ministra Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego nauczycieli od 6 V 2002.

Ekspertyza materiałów egzaminacyjnych. Ustny egzamin maturalny z języka polskiego 2015 – recenzja przygotowana 25 XI 2014 r. dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na zlecenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Ekspertyza narzędzi badawczych pracy doktorskiej Agaty Poręby Dydaktyczna aktywność sieciowa nauczycieli polonistów na poziomie gimnazjalnym opracowana na zlecenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Instytutu Badań Edukacyjnych, przedstawiona 11 I 2013 podczas panelu eksperckiego Badania nad aktywnością sieciową polonistów oraz wielokulturowością w edukacji polonistycznej gimnazjalistów po roku 2009 z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych z udziałem doktorantów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL.

Wstępny referat i prowadzenie pierwszego panelu Uczeń i nowe media podczas Forum Młodych Dydaktyków – Badaczy Edukacji Polonistycznej zorganizowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski i Instytut Badań Edukacyjnych, Nałęczów 24-25 III 2014.

Obserwacja przebiegu ustnej części egzaminu maturalnego na zlecenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie (10 i 11 V 2017). Spostrzeżenia przekazano do OKE w Krakowie i CKE w Warszawie.

Obserwacja przebiegu części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego na zlecenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie (4, 24, 25 V 2007).

Egzaminator maturalny z języka polskiego, przewodnicząca: komisji oceniającej ustne prezentacje, zespołu egzaminatorów oceniających pisemne zadania maturalne 2005-2009.

Udział w pracach jury Powiatowego Konkursu Wiedzy o Środkach Masowego Przekazu organizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Myślenicach: Tuzy X Muzy (2011), Dziennikarze – kronikarze czy kreatorzy zdarzeń? (2010), Realność czy reality, życie czy show (2009), Prasa w naszych czasach (2008), Co wiecie o Internecie (2007), Co kłamie w reklamie? (2006), Magia mediów (2005), Ale kino!… (2004).

Aplikacje produktów

 1. Ekspertyza narzędzi dydaktycznych i treści merytorycznych zastosowanych w witrynie „Polska Strefa na Białorusi” napisana 5 kwietnia 2017 r. dla jej Autorki, dr Katarzyny Konczewskiej. Witryna była przeglądana przez 13 tys. użytkowników w 48 państwach zyskując ponad 216 tys. odsłon w tym zwłaszcza na Białorusi (ponad 165 tys. odsłon), Ukrainie (ponad 33 tys.), w Polsce (ponad 7 tys.), Rosji (ponad 4 tys.), Gruzji, Armenii, w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Austrii, Brazylii, Holandii, Irlandii, Kazachstanie, Niemczech, Tajladii, na Litwie, Łotwie, we Włoszech. Adresowana jest do uczących się języka polskiego za granicą, ubiegających się o Kartę Polaka lub studia w Polsce. Ekspertyza została udostępniona otoczeniu społeczno-gospodarczemu jako produkt duży/międzynarodowy, co potwierdził Dyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku Mateusz Adamski 08 maja 2017 r.
 2. Nowe tendencje w nauczaniu języka polskiego. Nauczanie holistyczne (multimedialny wykład konwersatoryjny) – na zlecenie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ds. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie (2016). Aplikacja produktu o zasięgu małym / lokalnym potwierdzona przez Wicedyrektora Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie.
 3. Ustny egzamin maturalny z języka polskiego 2015 (ekspertyza materiałów egzaminacyjnych) – na zlecenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, aplikacja w całym kraju (2015 i nast.). Aplikacja produktu o zasięgu średnim / krajowym. Potwierdzenie przez Wicedyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oraz przez Dyrektora II LO w Krakowie.
 4. Dydaktyczna aktywność sieciowa nauczycieli polonistów na poziomie gimnazjalnym (ekspertyza nt. narzędzi badawczych zaproponowanych do pracy doktorskiej Pani mgr Agaty Poręby) – na zlecenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Instytutu Badań Edukacyjnych (2013-2014). Aplikacja produktu o zasięgu małym / lokalnym potwierdzona przez Kierownika Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL.

Współdziałanie ze środowiskiem edukacyjnym (wybór)

Nowe tendencje w nauczaniu języka polskiego. Nauczanie holistyczne – wykład konwersatoryjny z warsztatami dla nauczycieli języka polskiego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie 20 IV 2016 r.

Dydaktyka, technika i przestrzeganie praw autorskich na platformie MOODLE (prezentacja doświadczeń i obserwacji) – warsztaty dla pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego, Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego, Kraków, 12 IIII 2014.

Metodyka, technika i prawa autorskie na przykładzie e-kursów realizowanych na platformie MOODLE Uniwersytetu Pedagogicznego – warsztaty dla pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego, Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego, Kraków, 6 III 2014.

Internet nauczyciela-polonisty, referat podczas ogólnopolskich Warsztatów medialnych dla nauczycieli, Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, Kraków 1-2 III 2013.

Współprowadzenie seminarium dla recenzentów podręczników, zorganizowanego w ramach projektu Wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – komponent rzeczoznawcy podręczników szkolnych, pracownicy systemu egzaminacyjnego, Dębe, 16-17 XI 2009.

Scenariusz lekcji: Charakteryzujemy bohaterów i przewidywanego widza filmu „Ostatni dzwonek”. Odkrywamy kody retoryczne „Ostatniego dzwonka” [w:] Filmowa Akademia Młodych. Vademecum nauczyciela, cz. 6., red. M. Kowalski, Poznańska Fundacja Filmowa, Poznań 2007, s. 136-139.

Jak polonista może korzystać ze stron internetowych? Wykład dla członków Stowarzyszenia Polonistów, Technikum Kolejowe, Kraków, 2 IV 2011.

Czym być powinny, a czym są praktyki zawodowe studentów filologii polskiej specjalności nauczycielskiej – spostrzeżenia kierownika praktyk, wystąpienie podczas Trzeciego Plenarnego Spotkania Pracowników Szkół Ćwiczeń z Pracownikami Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wychowawcze i dydaktyczne wyzwania współczesnej szkoły, zorganizowanego 14 VI 2013 r. w Krakowie przez Dział Nauczania i Współpracy z Oświatą Uniwersytetu Pedagogicznego.

Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne Krakowa, Małopolski i innych regionów – organizacja praktyk zawodowych studentów.

Wybrane nagrody i wyróżnienia

 1. Medal Komisji Edukacji Narodowej (2003).
 2. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej (2005).
 3. Nagrody Starosty Powiatu Myślenickiego (2001, 2001).
 4. Nagroda Jubileuszowa za 30 lat pracy zawodowej (2014).
 5. Podziękowanie Dyrektora IFP za za przygotowanie innowacyjnego programu studiów I i II stopnia na kierunku: kulturoznawstwo i wiedza o mediach (studia dzienne i zaoczne), które zostały uruchomione w roku akademickim 2012/2013 oraz ponadprzeciętne zaangażowanie w sprawy naukowo-dydaktyczne i organizacyjne naszej jednostki (29 XI 2012).

Hobby

Owczarek niemiecki, ogród.

Aktualizacja: 9 kwietnia 2018 r.