Danuta Łazarska

Stopień naukowy: doktor habilitowany

Stanowisko: profesor w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego

Funkcje:

– do 2001 roku nauczycielka języka polskiego w ośmioletniej, później sześcioletniej szkole podstawowej;

– od 1 IV 2000 do 30 IX 2003 wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie (nadzorowała szkoły ponadgimnazjalne oraz pełniła funkcję koordynatora ds. nauczania języków obcych i języka polskiego na terenie całej Małopolski);

– od 1 X 2004 do 30 IX 2008 koordynator ds. praktyk pedagogicznych w IFP (zajmowała się praktykami na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych);

– od 1 X 2004 do 30 IX 2008 członkini Rektorskiej Komisji ds. Praktyk Pedagogicznych;

– od 2002 do 2011 roku ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli (w zakresie literaturoznawstwa oraz zarządzania oświatą);

– członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych;

– od roku akademickiego 2013/2014 członkini Zespołu ds. Jakości Kształcenia (IFP);

– od 1 X 2015 roku opiekun Studenckiego Koła Naukowego Polonistów (SEKCJA DYDAKTYCZNA);

– p.o. Kierownika Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego w roku akademickim 2017/2018.

Zainteresowania naukowe, problematyka badań i tematyka seminariów:

– związek dydaktyki z literaturoznawstwem, filozofią, socjologią i psychologią oraz rola interdyscyplinarnych powiązań w przygotowaniu (1) kandydatów na polonistów i (2) ich przyszłych wychowanków do autentycznych i efektywnych spotkań z Innym (np.: uczniem, nauczycielem, tekstem, pisarzem);

– student polonistyki jako odbiorca osoby ucznia i literatury;

– szkolny odbiór utworów literackich/tekstów kultury (problematyka badań naukowych i tematyka seminariów).

Wybrane publikacje

Monografie autorskie:

 1. Uczeń w roli publicysty. Przygotowanie piętnastolatków do życia społecznego w kształceniu polonistycznym, Kraków 2006.
 2. Osoba ucznia w świadomości studentów polonistyki. O związku literaturoznawstwa z dydaktyką, Kraków 2015.

 

Publikacje pod redakcją:

 1. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia II”, pod red. M. Jędrychowskiej, D. Łazarskiej, E. Mikoś, Kraków 2010.
 2. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia V”, red. D. Łazarska, Kraków 2014.

 

Rozdziały w monografiach i artykuły w czasopismach:

 1. „Romeo i Julia” – pomysły lekcji, „Nowa Polszczyzna” 2002, nr 5, s. 67–68.
 2. Czego boją się uczniowie gimnazjum i liceum?, „Nowa Polszczyzna” 2004, nr 1, s. 32–37.
 3. M jak miłość, B jak „Bar”, czyli o medialnych fascynacjach gimnazjalistów, „Nowa Polszczyzna” 2004, nr 3–4, s. 65–69.
 4. Dzienniczki telewizyjne uczniów-wprowadzanie w kulturę audiowizualną, [w:] Dzwonek na lekcję polskiego. Nowe treści, tendencje i metody w dydaktyce języka polskiego, pod red. I. Masojć, R. Naruńca, Wilno 2005, s. 176–188.
 5. Uczeń jako odbiorca kultury medialnej, [w:] Kultura popularna w szkole. Pobłażliwe przyzwolenie czy autentyczny dialog, pod red. B. Myrdzik, M. Latoch-Zielińskiej, Lublin 2006, s. 131–140.
 6. Lęki i niepokoje współczesnej młodzieży wyzwaniem dla nauczyciela polonisty, [w:] Przestrzenie lęku, pod red. D. K. Sikorskiego, T. Sucharskiego, Słupsk 2006, s. 271–285.
 7. Trzy życzenia licealistów, „Nowa Polszczyzna” 2006, nr 2, s. 23–26.
 8. O roli i możliwościach organizowania zajęć pozalekcyjnych, „Nowa Polszczyzna” 2007, nr 3, s. 22–31.
 9. Polonista wobec potrzeby czytania tekstów kultury popularnej, [w:] Teksty kultury w szkole. Nowoczesność i tradycja w edukacji polonistycznej, pod red. B. Myrdzik, L. Tymiakina, Lublin 2008, s. 277–287.
 10. Student filologii polskiej jako uczestnik praktyki pedagogicznej, [w:] Praktyczne przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela w zmieniającej się rzeczywistości, pod red. K. Kraszewskiego, Kraków 2008, s. 79–85.
 11. Praktyczne przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela (współaut.), [w:] Praktyczne przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela w zmieniającej się rzeczywistości, pod red. K. Kraszewskiego, Kraków 2008, s. 138–140.
 12. Studenci o potrzebie permanentnego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności nauczyciela polonisty, [w:] Edukacja dla Bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo regionalne. Wyzwania edukacyjne, pod red. D. Czajkowskiej-Ziobrowskiej, A. Zduniaka, Poznań 2008,
  s. 146–152.
 13. Rola polonisty we współczesnej szkole, [w:] Edukacja dla Bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo regionalne. Wyzwania edukacyjne, pod red. D. Czajkowskiej-Ziobrowskiej, A. Zduniaka, Poznań 2008, s. 143–147.
 14. Jakiego nauczyciela polonisty potrzebuje współczesna szkoła?, „Polonistyka” 2009, nr 4, s. 32–35.
 15. Dialog kultur w dialogu wewnętrznym studentów polonistyki, [w:] Dialog kultur w edukacji, pod red. B. Myrdzik, M. Karwatowskiej, Lublin 2009, s. 38–44.
 16. Spotkanie ucznia i nauczyciela polonisty z Innym, [w:] I dydaktyczny wiatr od morza. Różnorodne aspekty kształcenia kompetencji kulturowej w edukacji polonistycznej, pod red. G. Różańskiej, Ustka 2009, s. 187–199.
 17. Zadania praktyk pedagogicznych w przygotowaniu zawodowym przyszłego polonisty, [w:] Jestem-więc piszę. Między rzemiosłem a wyobraźnią, pod red. G. Tomaszewskiej, B. Kapeli-Bagińskiej, Z. Pomirskiej, Gdańsk 2009, s. 318–325.
 18. Od człowieka do celów kształcenia nauczycieli polonistów, [w:] Kształcenie literacko-kulturowe w dobie kultury masowej polisensorycznej, pod. red. D. Karkut, T. Półchłopka, Rzeszów 2010, s. 71–76.
 19. Jak kształcić nauczycieli języka polskiego?, [w:] Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego, red. A. Zduniak, Poznań 2010, s. 95–100.
 20. Problemy przygotowania zawodowego nauczycieli polonistów, „Annales Universitis Pedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didactucam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia II”, pod red. M. Jędrychowskiej, D. Łazarskiej, E. Mikoś, Kraków 2010, s. 144–151.
 21. Czym dla ucznia gimnazjum może być tekst literacki?, [w:] Dziecko – język – tekst, red. B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2010, s. 334–345.
 22. Od analizy tekstu uczniowskiego do komunikacji interpersonalnej, [w:] Aspekty komunikacji w kształceniu polonistycznym, pod red. J. Krawczyka, R. Makarewicz, Olsztyn 2010, s. 79–86.
 23. O dydaktyce i literaturoznawstwie, [w:] Rola i zadania dydaktyk przedmiotowych w kształceniu nauczycieli, red. Anna Kwatera, Paweł Cieśla, Kraków 2010, s. 69–75.
 24. O tworzeniu szkolnych przedstawień teatralnych, „Konspekt” 2010, nr3, s. 182–185.
 25. Od czytania Chopina do osoby ucznia liceum, [w:] Chopin w polskiej szkole i kulturze, pod red. Z. Budrewicz, M. Sienko, R. Ławrowskiej, Kraków 2011, s. 335–346.
 26. Jak być autorytetem – czyli, czego uczniowie gimnazjum oczekują od nauczyciela polonisty?, [w:] Osoba nauczyciela. Polonista przewodnikiem ucznia po meandrach wiedzy, red. G. Różańska, Radom 2011, s. 103–119.
 27. Uczeń jako autor rozważań o literaturze, [w:] Twórczość w szkole. Rzeczywiste i możliwe aspekty zagadnienia, pod red. B. Myrdzik, M. Karwatowskiej, Lublin 2011, s. 143–152.
 28. O gromadzeniu wiedzy o uczniu i efektach jego spotkań z Innym, „Konspekt” 2011, nr 4, s. 75–79.
 29. Od relacji osobowych w toku lekcji języka polskiego do relacji międzykulturowych w świecie współczesnym, [w:] Tożsamość na styku kultur. Zbiór Studiów, pod red. I. Masojć, H. Sokołowskiej, Wilno 2011, s. 437–449.
 30. A partir de la rencontre avec l’Autre jusqu’a une réflexion des jeunes sur eux-memes et le sens de lire des textes culturels, »Synergies Pologne« 2012, nr 9, s. 203–215.
 31. W poszukiwaniu samego siebie. Od literatury do człowieka współczesnego, „Horyzonty Wychowania” 2012, nr 11, s. 153–167.
 32. Madame Curie – Inna? Kiedy przekraczanie granic pozwala licealistom myśleć inaczej, [w:] Kiedy przekraczanie granic pozwala myśleć inaczej. Maria Skłodowska- Curie, pod red. Z. Budrewicz, M. Sienko, M. Pamuły-Behrens, Kraków 2013, s. 149– 174.
 33. Od słowa do słowa, czyli o nieprofesjonalnych odbiorcach tekstów literackich i ich wypowiedziach na temat zadań i powinności literatury, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia IV”, 2013, s. 142–161.
 34. Ocalić od zapomnienia czy puścić w niepamięć utwory Sławomira Mrożka?, [w:] Historia – pamięć – tożsamość w edukacji humanistycznej, t. 2, Literatura i kultura, red. Z. Budrewicz, M. Sienko, Kraków 2013, s. 327–342.
 35. O literaturze, która śmieszy i zachęca do przemyśleń antropologiczno-kulturowych (na przykładzie prozy Sławomira Mrożka), [w:] Humor w perspektywie kulturowojęzykowej, red. M. Karwatowska, L. Tymiakin, Lublin 2013, s. 39–53.
 36. „Uczeń nauczycielem literatury? A Ja, kim jestem?” O związku prywatnych zapisków studentów polonistyki z filozofią, dydaktyką i literaturą, [w:] Przez praktyki do praktyk. W stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli. Część pierwsza. Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, red.I. Morawska, M. Latoch-Zielińska, B. Jarosz, A. Ausz, Lublin 2014, s. 151–161.
 37. Spowiedź przyszłego nauczyciela polonisty, [w:] Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. T. 3, red. K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska, współpraca red. A. Kania, E. Strawa, Kraków 2014, s. 247–258.
 38. Namysł ucznia nad wizerunkiem człowieka. Miejsce refleksji antropologicznej w przygotowaniu zawodowym nauczyciela polonisty, [w:] Polonistyka wobec wyzwań współczesności, t. 2, red. S. Gajda, I. Jokiel, Opole 2014, s. 531-541.
 39. Od prowokacji w przypowieści filozoficznej i ucznia – wyznawcy wiary do literatury jako źródła wiedzy o człowieku, [w:] Religia w edukacji polonistycznej, red. M. Marzec-Jóźwicka, Lublin 2015, s. 77-90.
 40. Dwory i dworki, „Konspekt” 2016, nr 2 (57), s. 102-106.
 41. Kulturowy obraz Wilna i Wileńszczyzny w odbiorze uczniów z Krakowa, [w:] Tożsamość na styku kultur, t. 3. Zbiór studiów, pod red. I. Masojć i H. Sokołowskiej, Wilno 2016, s. 347-359.
 42. Nastolatek jako podmiot relacyjny. O uczniowskiej potrzebie budowania dialogu z nauczycielem mądrości, [w:] Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki, t.1, pod red. E. Jaskółowej, D. Krzyżyk, B. Niesporek‑Szamburskiej, M. Wójcik-Dudek, przy współpracy D. Jagodzińskiej i A. Zok-Smoły, Katowice 2016, s. 229-240.

Wybrane konferencje:

 1. Lęk w kulturze i sztuce od XIX do XXI wieku (AP w Słupsku, Ustka 2004).
 2. Relacje między kulturą wysoką a niską w literaturze, języku i edukacji (UMCS 2005).
 3. Dzwonek na lekcję języka polskiego. Nowe treści, tendencje i metody w dydaktyce języka polskiego (UP, Wilno 2005).
 4. Praktyczne przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela (AP 2006).
 5. Czytanie tekstów kultury (UMCS 2006).
 6. Jestem, więc piszę? (UG 2007).
 7. Edukacja XXI wieku. Edukacyjne wyzwania i zagrożenia młodego pokolenia (WSB, 2007).
 8. Aspekty komunikacji w kształceniu polonistycznym (UWM 2008).
 9. Edukacja XXI wieku. Edukacja bez granic-mimo barier (WSB, Zakopane 2008).
 10. Co oznacza dialog kultur w edukacji? (UMCS 2008).
 11. Dydaktyka Literatury i Języka Polskiego. Tradycje – Współczesność – Perspektywy (UP 2008).
 12. Edukacja polonistyczna w dobie kultury polisensorycznej (UR 2009).
 13. Różne aspekty kształcenia kompetencji kulturowej w edukacji polonistycznej (AP w Słupsku, Ustka 2009).
 14. Dziecko – Język – Tekst (UŚ 2009).
 15. Edukacja XXI wieku. Edukacja nieustająca – wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego (WSB, 2009).
 16. Rola i zadania dydaktyk przedmiotowych w kształceniu nauczycieli (UP 2009).
 17. Osoba nauczyciela w edukacji polonistycznej (AP w Słupsku, Ustka 2010).
 18. Twórczość w szkole. Rzeczywiste i możliwe aspekty zagadnienia (UMCS 2010).
 19. Chopin w polskiej szkole i kulturze (UP 2010).
 20. Tożsamość na styku kultur (UP, Wilno 2010).
 21. Maria Skłodowska-Curie. Kiedy przekraczanie granic pozwala myśleć inaczej (UP 2011).
 22. Kondycja słowa w edukacji polonistycznej. Uczeń – teksty – komentarze – kultura (UP 2011).
 23. Polonistyka wobec wyzwań współczesności (UO 2012).
 24. Humor jako wartość w języku, literaturze, edukacji i kulturze (UMCS 2012).
 25. Znaczenie religii we współczesnej polonistyce szkolnej (KUL 2012).
 26. Historia – Pamięć – Tożsamość w edukacji humanistycznej (UP 2012).
 27. Innowacyjne formy kształcenia nauczycieli (UMCS 2013).
 28. Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. Diagnozy i perspektywy (UJ 2013).
 29. Tożsamość na styku kultur II (LUE, Wilno 2014).
 30. Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki (UŚ 2015).
 31. Anatomia strachu. Strach, lęk i ich oblicza we współczesnej kulturze (AI 2016).
 32. Inny w kulturze i edukacji regionalnej (UP 2016).
 33. Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy (UŚ 2016).
 34. Zróbmy innym trochę miejsca koło siebie … (seminarium otwarte), Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2016.
 35. Wiersze w sieci (seminarium otwarte), Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2017.
 36. Język-lektura-interpretacja w dydaktyce szkolnej, Uniwersytet Śląski, Katowice 2017.
 37. Szkoła i polonistyka szkolna wobec przemian XXI wieku, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017.
 38. Język nabożeństw, Żywiec 2017.
 39. Polonistyka w świecie wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość, III Kongres Dydaktyki Polonistycznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2017.

 

Współorganizacja konferencji naukowych:

 1. Wiązanie kształcenia językowego z literacko-kulturowym w szkołach ponadgimnazjalnych (XII Jesienna Szkoła Dydaktyków Literatury i Języka, AP, Kraków 2005).
 2. Praktyczne przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela (AP, Kraków 2006).
 3. Regionalizm i krajoznawstwo w kształceniu polonistycznym i zajęciach pozalekcyjnych (AP w Krakowie, Ojców 2006).
 4. Problemy metodyczne szkolnych interpretacji dzieł literackich i innych tekstów kultury (XIII Jesienna Szkoła Dydaktyków Literatury i Języka, Kraków 2007).
 5. Dydaktyka Literatury i Języka Polskiego. Tradycje – Teraźniejszość – Perspektywy (UP, Kraków 2008).
 6. Członkini Komitetu Organizacyjnego konferencji międzynarodowej z cyklu Edukacja XXI wieku (WSB, Zakopane 2009, 2010, 2011, 2013).
 1. Wiersze w sieci (seminarium otwarte), Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2017.

 

Współpraca zagraniczna:

– Uniwersytet Edukologiczny w Wilnie, Stowarzyszenie Polonistów na Litwie (wykłady, warsztaty w ramach programu Erasmus, badania naukowe).

Współpraca z instytucjami naukowymi, oświatowymi, społecznymi i kulturalnymi:

– uczelnie kształcące nauczycieli polonistów, instytucje oświatowe (także szkoły różnego

typu, głównie na terenie Małopolski).

Kontakt: danutal@op.pl