Stopień naukowy: doktor

Stanowisko: adiunkt w Katedrze Języka Polskiego.

Zainteresowania naukowe:

– teolingwistyka, onomastyka, historia języka polskiego, język zabytków doby średniopolskiej, pragmatyka językowa, glottodydaktyka i logopedia.

 

Organizacje naukowe i redakcje:

– członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

– członek Koła Współpracowników Zespołu Języka Religijnego

– sekretarz redakcji czasopisma „Studia Linguistica”

– lektor w Studium Nauki Języka Polskiego

 

Wybrane publikacje:

 

Książki:

 Nominacje istot duchowych w pismach mistyków. Studium teolingwistyczne, Wydawnictwo Akademii Ignatianum, WAM, Kraków 2012, stron 508.

 

Książki pod redakcją:

 Współ red. Ks. R. Pindel, Radość Słowa. Przekład i interpretacja Biblii, „Hermeneutica et Judaica” t. IV, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2011, stron 174.

Współ. red. M. Karamańska, M. Puda-Blokesz, „Studia Linguistica” X, 2015.

Współ red. M. Mączyński, E. Horyń, W kręgu dawnej polszczyzny, tom I, Wydawnictwo Akademii Igantianum, WAM, Kraków 2016.

Współ red. M. Mączyński, E. Horyń, W kręgu dawnej polszczyzny, tom II, Wydawnictwo Akademii Igantianum, WAM, Kraków 2016.

Współ red. M. Mączyński, E. Horyń, W kręgu dawnej polszczyzny, tom III, Wydawnictwo Akademii Igantianum, WAM, Kraków 2017.

Współ red. M. Mączyński, E. Horyń, W kręgu dawnej polszczyzny, tom IV, Wydawnictwo Akademii Igantianum, WAM, Kraków 2017.

Współ. red. E. Młynarczyk, „Studia Linguistica” XII, 2017.

 

Artykuły:

 

Pismo Święte a język polski – kilka refleksji na temat przekładów, w: „Przekonywał ich o Chrystusie”. Paweł – apostoł i wojownik Chrystusa, red. R. Pindel, S. Jędrzejewski, „Hermeneutica et judaica” t. 2, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2008, s. 111-126.

Pomniki miłosierdzia – refleksje nad motywem przebaczenia w literaturze polskiej, w: Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 14 maja 2008 roku w Krakowie przez Polskie Towarzystwo Teologiczne, red. R. Kuligowski, T. Panuś, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2008, s. 41-65.

O mowie zawartej w milczeniu, w: Sztuka i wypowiedź, red. S. Sobolewski, R. Solewski, B. Stano, „Annales Academiae Pedagogicae Cracoviensis, Studia de Arte et Educatione IV”, nr 69, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2009, s. 15-23.

Biblijne a współczesne pojęcie szczęścia, w: Biblia – autorytet – moralność. Wokół dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej „Biblia a moralność”, red. R. Pindel; S. Jędrzejewski, „Hermeneutica et Judaica”, t. 3, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2010, s. 95-112.

Imiona sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus z drugiej połowy XX wieku, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica V”, nr 80, red. K. Kowalik, M. Mączyński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010,
s. 277-289.

Podejście kanoniczne a metoda lingwistyczna w interpretacji natchnionych pism, współautor M. Zmuda, w: Radość Słowa – przekład i interpretacja Biblii, red. R. Pindel, E. Wieczorek, „Hermeneutica et Judaica”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2011, s. 65-77.

Męskie imiona zakonne jako specyficzna warstwa antroponimii polskiej, w: Zbliżenie  – literatura, kultura, język, translatoryka, red. I. Fijałkowska- Janiak, Gdańsk 2011, s. 204-212.

Opisowe wyrażenia identyfikujące w „Zapiskach z życia wewnętrznego”, czyli jak Markiewicz nazywa istoty, w: Język doświadczenia religijnego, t. IV, red. G. Cyran i E. Skorupska-Raczyńska, Szczecin 2012, s. 517-531.

 Nazywanie demonów w Dzienniczku s. Faustyny Kowalskiej, w: Wynaturzenie – literatura, kultura, język, translatoryka, red. P. Biczkowska i in., Gdańsk 2013.

 Z klasztornego archiwum – analiza pragmalingwistyczna siedemnastowiecznego Obiecadła duchownego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, Studia Linguistica IX, red. R. Dźwigoł, E. Horyń, I. Steczko, Kraków 2014, ss. 94-113.

Frazeologia w siedemnastowiecznych modlitewnikach karmelitańskich, w: Parémie národů slovanských VII, red. E. Mrhačová, U. Kolberová, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Ostrawskiego, Ostrawa 2014, s. 141-154.

– Imię zakonne znakiem religijności i tożsamości, w: Język tożsamości, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski 2015, s. 209-222.

– Maria jako imię zakonne, „Onomastica” R. LIX, 2015, s. 137-151.

Tytuły tekstów modlitewnych (na materiale XVII-wiecznych modlitewników), w: W kręgu dawnej polszczyzny,  tom I, red. M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda, Wydawnictwo Akademii Ignatianum, WAM, Kraków 2016, s. 197-212.

Jak mieszkały zakonnice w XVII w.? O nazwach pomieszczeń i sprzętów w klasztorze benedyktynek staniąteckich, w: Dialog z Tradycją. Językowe dziedzictwo kultury materialnej, red. E. Młynarczyk, E. Horyń, Collegium Collumbinum, Kraków 2016, s. 515-532.

Kilka uwag o potrzebie wczesnej diagnozy i stymulacji dziecka w pierwszych latach życia, w: Wybrane problemy opieki i edukacji dzieci do trzeciego roku życia, red. I. Kopaczyńska, A. Olczak, Zielona Góra 2016, s. 81-93.

Nazywanie istot duchowych w rękopisie klasztornym z XVII w., w: Dawne z nowym łącząc… In memoriam Mariani Kucała, red. J. Klimek-Grądzka, M. Nowak, Lublin 2016, s. 201-215.

Badania nad imionami zakonnymi, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, Studia Linguistica XI, red. R. Dźwigoł, E. Horyń, I. Steczko, Kraków 2016, s. 152-159..

Miejsce nazw wartości w języku zakonnic (na przykładzie siedemnastowiecznych rozmyślań dla nowicjuszek), „Socjolingwistytka“ t. 30, 2016, s. 173-187.

Rękopisy z archiwum karmelitanek bosych w Krakowie na Wesołej jako źródło badań językoznawczych, „Małopolska. Regiony, Regionalizmy, Małe ojczyzny”, t. 18, 2016, s. 33-43.

– Imiona sióstr klarysek w XVII i XVIII w., w: W kręgu dawnej polszczyzny, red. M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda, Kraków 2017, s. 187-205.

 – Językowy obraz dziecka autystycznego na przykładzie blogów o autyzmie (wybrane aspekty), w: Współczesny i dawny obraz dziecka w języku, red. L. Mariak, J. Rychter, Szczecin 2017, s. 379-388.

– Stare czy nowe podejście badawcze? Teolingwistyka – zarys teorii i perspektywy badań, „Poradnik Językowy” 8, 2017, s. 40-55.

– (Nie)zależność imion zakonnych od chrzestnych (na przykładzie imion karmelitów bosych), „Socjolingwistyka” XXXI, 2017, s. 191-204.

– Obraz życia zakonnego utrwalony we frazeologii i paremiologii polskiej, w: Paremie narodów słowiańskich VIII, red. U. Kolberova, S. Mizerova, Ostrava 2017, s. 41-53 (współautorka Ewa Horyń)

– Nazwy duszpasterstw akademickich działających w Archidiecezji Krakowskiej „Małopolska” XIX, 2017, s. 183-192. (współautorka Ewa Horyń)

O imieniu Krystyna – szkic onomastyczno-teologiczny „Studia Linguistica” XII, 2017, s. 130-139. (współautorka Ewa Horyń)

 

Planowane prace badawcze:

– Język XVII-wiecznych modlitewników i medytacji (analiza rękopisów znajdujących się w wybranych zakonach żeńskich) (kilkuletni projekt badawczy);

– Imiona karmelitów i karmelitanek bosych (w przygotowaniu monografia)

– Żeńskie imiona zakonne (w przygotowaniu słownik)

 

Kontakt: e.zmuda22@gmail.com