Od 2010 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie działa Studium Nauki Języka Polskiego, które realizuje krótko i długoterminowe kursy języka polskiego dla obcokrajowców na wszystkich poziomach zaawansowania językowego. Są to:

 • kursy trymestralne,
 • kursy semestralne,
 • kursy roczne,
 • kursy wakacyjne.

 

Kadra dydaktyczna Studium ma przygotowanie akademickie oraz wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Kształcenie w Studium pojmujemy nie tylko jako promocję języka i kultury polskiej, lecz również jako forum spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów ze Wschodu i Zachodu.

Do głównych zadań Studium należy:

 • kształcenie w zakresie języka i kultury polskiej osób mieszkających poza granicami Polski,
 • szeroko pojętą komunikacją międzykulturową.

 

Studium Nauki Języka Polskiego realizuje krótko i długoterminowe kursy języka polskiego dla obcokrajowców na wszystkich poziomach zaawansowania językowego:

 • kursy ogólne dla wszystkich zainteresowanych nauką języka polskiego i poznawaniem polskiej kultury,
 • kursy dla osób studiujących (bądź przygotowujących się do studiowania) w Uniwersytecie Pedagogicznym w ramach programów międzynarodowych,
 • kursy dla obcokrajowców odbywających staże naukowe w krakowskich uczelniach,
 • kursy indywidualne,
 • kursy przygotowawcze do zdawania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego.

Liczebność grup – do 10 osób na każdym poziomie zaawansowania

 

KURSY SEMESTRALNE/ROCZNE

Długoterminowe kursy dla obcokrajowców (roczne oraz semestralne) realizowane są zgodnie z organizacją roku akademickiego zatwierdzoną przez Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego.

Kurs semestralny może być realizowany zarówno w semestrze pierwszym, jak i drugim. Każdy semestr obejmuje 15 tygodni zajęć.
Studium przyjmuje studentów według kolejności zgłoszeń.

 

Opłata za semestr – 3.000 PLN

Opłata za rok nauki – 5.800 PLN (Obejmuje ona cały program studiów, podręczniki i potrzebne materiały dydaktyczne oraz program kulturalny)

Zakwaterowanie: dwuosobowy pokój w domu akademickim), cena ok. 405 PLN za miesiąc (uwaga, cena może ulec zmianie, proszę weryfikować ją na bieżąco!!)

 

KURSY TRYMESTRALNE

 • I trymestr (październik – grudzień)
  – Kurs intensywny – 120 godzin dydaktycznych. Opłata za kurs: 1.800 PLN
  – Kurs regularny – 80 godzin dydaktycznych. Opłata za kurs: 1.200 PLN
 • II trymestr (styczeń – marzec)
  – Kurs intensywny – 120 godzin dydaktycznych. Opłata za kurs: 1.800 PLN
  – Kurs regularny – 80 godzin dydaktycznych. Opłata za kurs: 1.200 PLN
 • III trymestr (kwiecień – czerwiec)
  – Kurs intensywny – 120 godzin dydaktycznych. Opłata za kurs: 1.800 PLN
  – Kurs regularny – 80 godzin dydaktycznych. Opłata za kurs: 1.200 PLN

Opłata obejmuje cały program studiów oraz potrzebne materiały dydaktyczne.
Studium przyjmuje studentów według kolejności zgłoszeń.

 

KURSY WAKACYJNE (na wszystkich poziomach)

 • Sześciotygodniowe
  – Kurs intensywny – 30 dni, 190 godzin dydaktycznych. Opłata za kurs: 6.800 PLN
  – Kurs regularny – 30 dni, 140 godzin dydaktycznych. Opłata za kurs: 6.200 PLN
 • Czterotygodniowe
  – Kurs intensywny – 20 dni, 120 godzin dydaktycznych. Opłata za kurs: 5.200 PLN
  – Kurs regularny – 20 dni, 80 godzin dydaktycznych. Opłata za kurs: 4.000 PLN
 • Dwutygodniowe
  – Kurs intensywny – 10 dni, 70 godzin dydaktycznych. Opłata za kurs: 3.000 PLN
  – Kurs regularny – 10 dni, 40 godzin dydaktycznych. Opłata za kurs: 2.400 PLN

Opłata obejmuje cały program studiów oraz potrzebne materiały dydaktyczne, zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwiedzanie Krakowa.

Uwaga! Dla grup powyżej 20 osób przewidujemy zniżki. 

Minimalna liczba chętnych, potrzebna do uruchomienia kursu wakacyjnego – 8 osób

 

KURSY INDYWIDUALNE

Kurs dopasowany jest do potrzeb indywidualnych uczestnika. Program zajęć oraz termin realizacji uzgadniane są z nauczycielem akademickim.

Opłata za kurs indywidualny: godzina akademicka (45 minut) – 75 PLN.

Wymagane dokumenty:

Zaświadczenia o ukończeniu kursów

Uczestnicy, którzy zrealizują w ramach Studium cały program kształcenia, otrzymują świadectwa ukończenia kursów.

Dla zainteresowanych prowadzimy kursy przygotowujące do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Opis egzaminów certyfikatowych znajdziesz tu

Kontakt
e-mail: polskiup@gmail.com
tel. +48126626165

Podchorążych 2

30-084 Kraków

Jak dojechać?

 

 

The Pedagogical University of Krakow has operated the Centre for Polish Language which provides short- and long-term courses of Polish for foreigners on all language competence levels since 2010. The courses include:

 • Trimester courses,
 • Semester courses,
 • 1-year courses,
 • Holiday courses.

The Centre’s teaching staff has academic training and many years of experience in teaching Polish as a foreign language. We perceive courses offered by our Centre not only as a way of promoting Polish language and culture, but also as a forum for meetings, exchange of experience, and the initiation of contacts between East and West.

The Centre’s main tasks include:

 • Providing education in the area of Polish language and culture for non-residents of Poland
 • Broadly understood inter-cultural communication.

 


OFFER

The Centre for Polish Language provides short- and long-term courses of Polish for foreigners on all levels of language competence:

 • General courses for all participants interested in learning Polish and discovering Polish culture
 • Courses for students (or future students) of the Pedagogical University of Krakow in the framework of international programmes;
 • Courses for foreigners at academic internships at Krakow’s universities;
 • One-to-one courses;
 • Language competence certificate courses in Polish as a foreign language.

Group size – up to 10 participants on all competence levels

 

SEMESTER/1-YEAR COURSES

Long-term courses for foreigners (1-year or semester) are provided in keeping with the academic year schedule approved by the Rector of the Pedagogical University.

A semester course may be conducted both during the first and the second semester. Each semester covers 15 weeks of classes. Participants are enrolled on a first come first served basis.

 • A semester fee – PLN 3,000;
 • A year fee – PLN 5,800 (covers the full course curriculum, textbooks and necessary learning aids, as well as a cultural programme).

Accommodation: a double room in a residence hall/dormitory, at approx. PLN 405 per month (note: the price may be subject to changes, please, check the information on a current basis!!!)

 

TRIMESTER COURSES

 • 1st trimester (October – December)
 • intensive course – 120 hours. Course fee: PLN 1,800
 • regular course – 80 hours. Course fee: PLN 1,200
 • II trimester (January – March)
 • intensive course – 120 hours. Course fee: PLN 1,800
 • regular course – 80 hours. Course fee: PLN 1,800
 • III trimester (April – June)

– intensive course – 120 hours. Course fee: PLN 1,800
– regular course – 80 hours. Course fee: PLN 1,800

The fee covers the full course curriculum and necessary learning aids.
Participants are enrolled on a first come first served basis.

 

HOLIDAY COURSES (all levels)

 • Six weeks

–   intensive course – 30 days, 190 hours. Course fee: PLN 6,800
–   regular course – 30 days, 140 hours. Course fee: PLN 6,200

 • Four weeks

–   intensive course – 20 days, 120 hours. Course fee: PLN 5,200
–   regular course – 20 days, 80 hours. Course fee: PLN 4,000

 • Two weeks

–   intensive course – 10 days, 70 hours. Course fee: PLN 3,000
–   regular course – 10 days, 40 hours. Course fee: PLN 2,400

The fee covers the full course curriculum and necessary learning aids.
Participants are enrolled on a first come first served basis.

 

Please note! We offer discounts to groups of more than 20 participants. 

Minimum number of participants required to launch a holiday course is 8 people

 

ONE-TO-ONE COURSES

The course is tailored to the participant’s individual needs. The course curriculum and completion dates are agreed upon with an academic teacher.

One-to one course fee: an academic credit hour (45 minutes) – PLN 75.

 

Required documents:

 

Certificates and testimonials

Participants who complete the entire course curriculum offered at the Centre receive course completion certificates.

We offer language competence certificate courses in Polish as a foreign language to those interested. A description of the certificate examinations can be found here

 

Contact


e-mail: polskiup@gmail.com
tel.
+48126626165

Podchorążych 2

30-084 Kraków

How to find us?

 

С 2010 года в Педагогическом Университете им. Комиссии Национального Образования в Кракове существует Центр Изучения Польского Языка, который реализует краткосрочные и долгосрочные курсы польского языка для иностранцев на всех уровнях владения языком.

А именно:

 • триместральные курсы,
 • семестральные курсы,
 • годовые курсы,
 • летние курсы.

Преподавательский состав Центра имеет академическую подготовку, а также многолетний опыт в преподавании польского языка как иностранного. Мы понимаем обучение в нашем Центре не только как рекламу польского языка и культуры, но также как пространство для встреч, обмена опытом и налаживание контактов с Востока и Запада.

 

К главным задачам Центра принадлежит:

 • обучение в области польского языка и культуры для людей, живущих за пределами Польши
 • межкультурная коммуникация в широком понимании.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Центр Изучения Польского Языка реализует краткосрочные и долгосрочные курсы польского языка для иностранцев на всех уровнях владения языком:

 • общие курсы для всех, кто интересуется изучением польского языка и польской культуры;
 • курсы для учащихся (или готовящихся к обучению) в Педагогическом Университете в рамках международных программ;
 • курсы для иностранцев, которые проходят научные практики в краковских вузах;
 • индивидуальные курсы;
 • курсы, подготавливающие к сдаче сертификационного экзамена по польскому языку как иностранному.

Численность групп – до 10 человек на каждом уровне

 

СЕМЕСТРАЛЬНЫЕ/ГОДОВЫЕ КУРСЫ

Долгосрочные курсы для иностранцев (годовые и семестральные) реализуются согласно с организацией академического года, утверждённой Ректором Педагогического Университета.

Семестральный курс может быть реализован как в первом, так и во втором семестре. Каждый семестр включает 15 недель занятий. Центр принимает студентов согласно очерёдности записи.

 • оплата за семестр – 000 PLN;
 • оплата за год обучения – 5.800 PLN (включает всю программу обучения, учебники и необходимые материалы, а также культурную программу).

Жильё: двухместная комната в общежитии для студентов, цена около 405 PLN за месяц (внимание, цена может измениться, просим проверять актуальные цены!)

 

ТРИМЕСТРАЛЬНЫЕ КУРСЫ

 • I триместр (октябрь-декабрь)
  – Интенсивный курс – 120 академических часов. Оплата за курс: 1.800 PLN
  – Регулярный курс – 80 академических часов. Оплата за курс: 1.200 PLN
 • II триместр (январь-март)
  – Интенсивный курс – 120 академических часов. Оплата за курс: 1.800 PLN
  – Регулярный курс – 80 академических часов. Оплата за курс: 1.200 PLN
 • III триместр (апрель-июнь)
  – Интенсивный курс – 120 академических часов. Оплата за курс: 1.800 PLN
  – Регулярный курс – 80 академических часов. Оплата за курс: 1.200 PLN

Оплата включает всю программу обучения, а также необходимые материалы.

Центр принимает студентов согласно очерёдности записи.

 

ЛЕТНИЕ КУРСЫ (на всех уровнях)

 • Шестинедельные
  – Интенсивный курс – 30 дней, 190 академических часов. Оплата за курс: 6.800 PLN
  – Регулярный курс – 30 дней, 140 академических часов. Оплата за курс: 6.200 PLN
 • Четырёхнедельные
  – Интенсивный курс – 20 дней, 120 академических часов. Оплата за курс: 5.200 PLN
  – Регулярный курс – 20 дней, 80 академических часов. Оплата за курс: 4.000 PLN
 • Двухнедельные
  – Интенсивный курс – 10 дней, 70 академических часов. Оплата за курс: 3.000 PLN
  – Регулярный курс – 10 дней, 40 академических часов. Оплата за курс: 2.400 PLN

 

Оплата включает всю программу обучения, а также необходимые материалы, жильё, питание и экскурсии по Кракову.

Внимание! Для групп свыше 20 человек предлагаем скидки.

Минимальное количество желающих для начала летнего курса – 8 человек.

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КУРСЫ

Курс подобран к потребностям участника. Программа занятий и сроки реализации согласовываются с преподавателем.

Оплата за индивидуальный курс: академический час (45 минут) – 75 PLN

Необходимые документы:


Сертификаты и свидетельства

Участники, которые реализуют в рамках деятельности Центра целую программу обучения, получают дипломы окончания курсов.

Для заинтересованных проводим курс, подготавливающий к сертификационному экзамену по польскому языку как иностранному. Описание сертификационных экзаменов можете найти здесь


Контакт

e-mail: polskiup@gmail.com
тел. +48126626165

Podchorążych 2 30-084 Kraków

Как добраться?