Maciej Malinowski

 

Stopień naukowy:

doktor

Stanowisko:

adiunkt w Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej

 

Zainteresowania naukowe i problematyka badań:

 kultura języka polskiego, poprawność językowa w mass mediach (z naciskiem na ortografię i interpunkcję), warsztaty redakcyjne, adiustacja, redakcja i korekta tekstu, gatunki dziennikarskie, dziennikarski warsztat językowy, stylistyka dziennikarska, retoryka i genologia dziennikarska, język współczesnej polityki, internet i nowe media, poradnictwo z zakresu poprawnej polszczyzny.

 

Funkcje:

kierownik STUDIUM DZIENNIKARSKIEGO Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

 Udział w organizacjach naukowych:

 • ekspert językowy w Poradni Językowej PWN (opiekun dr hab., prof. UW Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski)
  – od 2004 roku do dzisiaj;
 • członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (oddział w Krakowie);
 • członek Koła Języka Religijnego Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego.

 

Tytuły i nagrody:

MISTRZ ORTOGRAFII POLSKIEJ (1990 r., ogólnopolski konkurs ortograficzny pn. „Dyktando” organizowany przez Radio Katowice i Program III Polskiego Radia; organizator śp. Krystyna Bochenek)

 Książki (popularnonaukowe):

 

 1. (…) boby było lepiej. Mistrz polskiej ortografii pokazuje, jak trudna jest polszczyzna, i namawia językoznawców do… zmian w pisowni!, Wydawnictwo PROMO Kraków (wyd. I styczeń 2002, wyd. II sierpień 2002, wyd. III marzec 2003).
 1. Obcy język polski, Wydawnictwo Westa-Druk Łódź 2003.
 1. Co z tą polszczyzną?, Wydawnictwo PROMO, Kraków 2007.

 

Ważniejsze publikacje naukowe:

 

 1. Malinowski M., Andrzej Frycz Modrzewski – ortograficzna wątpliwość usunięta, [w:] Rozprawy. Artykuły, „Państwo i Społeczeństwo” nr 4/2004, czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 163-165.
 1. Malinowski M., Siła „czwartej władzy”: mit czy rzeczywistość?, [w:] Media i polityka, red. St. Kilian, „Prawo i Społeczeństwo” nr 2/2005, czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 173-181.
 1. Malinowski M., Darzbór! czy Darz bór!?, wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Poznaniu, Poznań 2008.
 1. Malinowski M., O (spornym) łączniku w nazwiskach dwuwyrazowych, [w:] „Język Polski” LXXXV 2/2005 (marzec kwiecień), s. 131-133.
 1. Malinowski M., Joseph Conrad to nie… Józef Korzeniowski!, [w:] „Język Polski” LXXXVI 2006 (styczeń luty), s. 55-58.
 1. Malinowski M., Co to są „butonierka”, „prząśniczka” i człon „milonga” w nazwie pewnego tanga, [w:] Błąd językowy w perspektywie komunikacyjnej, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Katowice 2008, s. 311-321.
 1. Malinowski M., O poprawną artykulację słów „kontrasygnata”, „kontrasygnować”, czyli dlaczego słowniki podają błędne dzielenie, [w] „Język Polski” XC 1 2010 (styczeń-luty), s. 65-67.
 1. Malinowski M., O oboczność form „krwiobieg” // „krwioobieg, [w] „Język Polski” XC 2 2010 (marzec-kwiecień), s. 146-148.
 1. Malinowski M., O „kontrasygnacie premiera” oraz jak nie pomylić „ombudsmana” z „objectorem”. Poprawność językowa i kultura słowa – warunek sine qua non kształcenia obywatela początku XXI wieku, [w:] Edukacja obywatelska we współczesnej szkole, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2010, s. 133-147.
 1. Malinowski, M., „U prząśniczki siedzą jak anioł dzieweczki” i „ja jestem szparka, ja sekretarka”, czyli tajemnice dawnej leksyki, [w:] Dialog z tradycją, cz. 1, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 107, Kraków 2011, s. 224-232.
 1. Malinowski, M., O przekręcaniu i błędnym rozumieniu niektórych frazeologizmów, [w:] Studia Linguistica VIII, Panu Profersorowi Edwardowi Stachurskiemu w siedemdziesięciolecie urodzin – przyjaciele, koledzy, uczniowie, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 131, Studia Linguistica VIII, Kraków 2013, s. 194-206.
 1. Malinowski M., Polański E., O trudnościach w pisowni zestawień apozycyjnych, [w:] Zeszyt poświęcony Prof. dr. hab. Jerzemu Podrackiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, „Poradnik Językowy” nr 1/700/2013, Warszawa 2013, s. 80-92.
 1. Malinowski M., Białostocczyzna – Białostocczanie, ale: Kielecczyzna – Kielczanie, Sądecczyzna – Sądeczanie, czyli o niekonsekwencjach przy tworzeniu i zapisywaniu nazw regionów i nazw osobowych, [w:] Dialog z tradycją. Język-komunikacja-kultura, t. III i IV, Kraków 2015, s. 335-347.
 1. Malinowski M., O współczesnej neosemantyzacji w polszczyźnie, publikacja internetowa https://konference.osu.cz/approval/doc/e-sbornik.pdf, ISBN 978-80-7464-822-9, Warszawa – Ostrawa 2016, s. 62-73.
 1. Malinowski M., Kto to jest „administratywista”?, kwartalnik Samorządowych Kolegiów Odwoławczych „CASUS”, nr 80, Kraków 2016 (wiosna), s. 34-36.
 1. Malinowski M., O trudnościach w zapisie skrótowców i skrótów w aktach prawnych i tekstach prawniczych, kwartalnik Samorządowych Kolegiów Odwoławczych „CASUS”, nr 81, Kraków 2016 (lato), s. 42-45.
 1. Malinowski M., Przymiotniki złożone w tekstach prawniczych. Ocena gramatyczna i ortograficzna, kwartalnik Samorządowych Kolegiów Odwoławczych „CASUS”, nr 82, Kraków 2016 (jesień), s. 43-45.
 1. Malinowski M., Łącznik w nazwach miejscowych dwuwyrazowych typu Warszawa-Śródmieście, Rabka-Zdrój czy Kraków-Płaszów (kilka uwaga na marginesie ustaleń normatywnych z 2004 roku), kwartalnik Samorządowych Kolegiów Odwoławczych „CASUS”, nr 83, Kraków 2016 (zima), s. 35-41.
 1. Malinowski M., O uchybieniach interpunkcyjnych (bez pobłażania), „Poradnik Językowy” nr 4/2016, s. 56-69.
 1. Malinowski M., DEZYDERATAcała prawda o utworze wcale nie „znalezionym w starym kościele św. Pawła w Baltimore”, „Konspekt”, pismo Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, nr 2/2016 (57), s. 87-95.
 1. Malinowski M., Neosemantyzacja: wzbogacanie czy zubożanie polszczyzny?, [w:] W kręgu kultury przełomu XX i XX wieku, (red.) M. Stankiewicz-Kopeć oraz I. Kaczmarzyk, Wydawnictwo Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2016, s. 315-338.
 1. Malinowski M., Nazwiska w orzeczeniach sądowych i rozstrzygnięciach administracji publicznej: odmieniać czy nie?, kwartalnik Samorządowych Kolegiów Odwoławczych „CASUS”, nr 84, Kraków 2017 (wiosna), s. 35-41.
 1. Malinowski M., „Albobym”, „chybabyście”, „czybyś”, czyli o pewnej nieżyciowej (i martwej) regule zapisywania cząstek „bym, „byś, „by”, „byśmy”, „byście” ze spójnikami i partykułami, kwartalnik Samorządowych Kolegiów Odwoławczych „CASUS”, nr 85, Kraków 2017 (lato), s. 34-37.
 1. Malinowski M., Krytycznie o interpunkcji w tekstach prawniczych, kwartalnik Samorządowych Kolegiów Odwoławczych „CASUS”, nr 86, Kraków 2017 (jesień), s. 46-50.
 1. Malinowski M., Jak poprawnie wymawiać wyrazy (podpowiedzi i przestrogi językowawcy), kwartalnik Samorządowych Kolegiów Odwoławczych „CASUS”, nr 87, Kraków 2017 (zima), s. 30-34.
 1. Malinowski M., O tym, jak XIII wydanie „Pisowni polskiej” z 1963 roku poszło na przemiał, [w:] „Poradnik Językowy” 9/748, Warszawa 2017, s. 109-115.
 1. Malinowski, O trudnościach w zapisie członu „cmentarz” w nazwach dwu- i więcejwyrazowych, [w:] Dawna i współczesna kultura funeralna, cykl Dialog z Tradycją V, Wydawnictwo Collegium Columbinum, Kraków 2018 (w przygotowaniu do druku)

Opracowania na rzecz Uniwersytetu Pedagogicznego:

 

Rozmowy na jubileusz. Studenci rozmawiają z rektorami Uniwersytetu Pedagogicznego (lata 1946-2011); sylwetki zmarłych rektorów, red. T. Budrewicz, I. Steczko, M. Malinowski, Kraków 2011.

Wybrane konferencje:

 

 • Ogólnopolska konferencja naukowa pn. „Kształcenie politologiczne a edukacja obywatelska”, 5-6 listopada 2009 r.; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Politologii; referat pt. ., O „kontrasygnacie premiera” oraz jak nie pomylić „ombudsmana” z „objectorem”. Poprawność językowa i kultura słowa – warunek sine qua non kształcenia obywatela początku XXI wieku.
 • Konferencja naukowa ,,Dialog z tradycją (język – kultura – media)”, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Instytut Filologii Polskiej, Kraków, 7-8 grudnia 2010 r. – referat U prząśniczki siedzą jak anioł dzieweczki i ja jestem szparka, ja sekretarka, czyli tajemnice dawnej leksyki.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Dialog z tradycją II (Język – Kultura – Media)” Kraków, 21-22 października 2013 r., Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN,
 • Instytut Filologii Polskiej – referat Białostocczyzna – Białostocczanie, ale: Kielecczyzna – Kielczanie, Sądecczyzna – Sądeczanie, czyli o niekonsekwencjach przy tworzeniu i zapisywaniu nazw regionów i nazw osobowych.
 • Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Język a media. Zjawiska językowe i komunikacyjne we współczesnych mediach” , Kraków 5-6 marca 2015 r., Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN – referat „Sorry, taki mamy język”, czyli o polszczyźnie w przekazie medialnym po transformacji ustrojowej.
 • Międzynarodowa konferencja internetowa „APPROVAL” pn. Skryté přednosti přejatých slov – Ukryte zalety wyrazów obcych (Adaptation, Perception and Reception of Verbal Loans) http://konference.osu.cz/approval/, 15 maja-15 października 2015 r., Uniwersytet Warszawski (Warszawa) – Ostravská Univerzita Pedagogická Fakulta (Ostrawa) – tekst O współczesnej neosemantyzacji w polszczyźnie.
 • Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Dawna i współczesna kultura funeralna” z cyklu „Dialog z tradycją” IV, 5-7 grudnia 2016 r., Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Instytut Filologii Polskiej – referat O trudnościach w zapisie członu „cmentarz” w nazwach dwu- i więcejwyrazowych.

 

Działalność popularyzatorska:

 1. artykuły popularnonaukowe
 • z cyklu „OBCY JĘZYK POLSKI” w tygodniku „ANGORA” w okresie 1.02.2002 r. – do dzisiaj; Łódź.
 • z cyklu „POLSZCZYZNA OD RĘKI PANA LITERKI” w tygodniku „ANGORA”, dodatek dla dzieci i młodzieży „ANGORKA”, w okresie 1.06.2002 r. – do dzisiaj., Łódź.

 

 1. wykłady popularnonaukowe
 • Polacy są na bakier z piękną i poprawną polszczyzną. Jak to zmienić?, wykład, Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie, 28 stycznia 2015 r.
 • Na dwór czy na pole?, panel dyskusyjny na tematy poprawnościowe polszczyzny wraz z dr hab. Mirosławą Mycawką z Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr. Piotrem Andrusiewiczem z ONET.pl w cyklu All in Talks, Pauza in Garden, Ogród Sztuki, Kraków, 13 maja 2015 r.
 • Dlaczego Polacy mówią i piszą byle jak?, wykład, Forum Bibliotekarzy Powiatu Krakowskiego, Starostwo Powiatowe, Kraków, 20 maja 2015 r.
 • Dlaczego właśnie tak? Omówienie tekstu I Dyktanda Miejskiego o puchar Burmistrza Miasta Bukowno, 13 listopada 2015 r., Bukowno.
 • Ortografia polska nie jest taka trudna, wykład dla uczestników I Limanowskiego Dyktanda), Miejska Biblioteka Publiczna oraz Limanowski Dom Kultury, Limanowa; 18 listopada 2015 r.
 • Sztuka pisania dokumentów urzędowych przez pracowników administracji publicznej, wykład, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny w Krakowie, 27-28 października 2015 r.
 • Poprawna polszczyzna w pracy urzędników, wykład, Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Kraków, 1 grudnia 2015 r.
 • Poprawna polszczyzna w praktyce wraz z doskonaleniem sztuki pisania tekstów naukowych, wykład m.in. dla doktorantów, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, 7 grudnia 2015 r.
 • Sztuka pisania dokumentów urzędowych przez pracowników administracji publicznej, wykład, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny w Krakowie, 8-9 grudnia 2015 r.
 • Nie licz na spell-checker, ucz się ortografii. Wykład na zakończenie I Dyktanda Skawińskiego, Skawina, 20 lutego 2016 r.
 • Przygotowanie testu z poprawności językowej i omówienie błędów. Udział w imprezie jako jeden z jurorów. Dzień Języka Ojczystego w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Szlacheckiej, 22 lutego 2016 r.
 • Poprawna polszczyzna w praktyce, wykład ogólnouczelniany dla pracowników i studentów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (2 czerwca 2016 r.)

Blog o poprawnej polszczyzny, poradnictwo językowe (od 2002 r. do dzisiaj): www.obcyjezykpolski.pl

 1. Przygotowanie tekstów DYKTAND,

przewodniczenie jury:

 • W latach 2011-2014 I, II, III i IV Ogólnouczelniane Dyktando o tytuł Mistrza Ortografii Uniwersytetu Pedagogicznego Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, wspólnie z klubem studenckim „Bakałarz”)
 • V Ogólnouczelniane Dyktando o tytuł Mistrza Ortografii Uniwersytetu Pedagogicznego Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, przygotowanie tekstu plus organizacja, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 28 maja 2015 r.
 •  I Dyktando Miejskie o puchar Burmistrza Miasta Bukowno, przygotowanie tekstu plus organizacja plus przewodniczenie jury, 13 listopada 2015 r., Bukowno.
 • I Limanowskie Dyktando organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Limanowej oraz Limanowski Dom Kultury, przygotowanie tekstu plus organizacja plus udział w jury, 18 listopada 2015 r., Limanowa.
 •  I Dyktando Skawińskie, przygotowanie tekstu plus przewodniczenie jury), Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie, 20 lutego 2016 r.
 •  II Limanowskie Dyktando organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Limanowej oraz Limanowski Dom Kultury, przygotowanie tekstu plus organizacja plus udział w jury, 20 listopada 2016 r., Limanowa.
 •  VI Ogólnouczelniane Dyktando o tytuł Mistrza Ortografii Uniwersytetu Pedagogicznego Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, przygotowanie tekstu plus organizacja, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 31 maja 2016 r.
 •  II Dyktando Skawińskie, przygotowanie tekstu plus przewodniczenie jury), Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie, 18 lutego 2017 r.
 •  VII Ogólnouczelniane Dyktando o tytuł Mistrza Ortografii Uniwersytetu Pedagogicznego Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, przygotowanie tekstu plus organizacja, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 30 maja 2017 r.
 •  III Limanowskie Dyktando organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Limanowej przygotowanie tekstu plus udział w jury, 18 listopada 2017 r., Limanowa.

Kontakt:

maciej.malinowski@up.krakow.pl