dr Magdalena Stoch

Stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalność: gender studies

Zainteresowania naukowe:
• nowe strategie działania w edukacji formalnej
• antropologia literatury
• studia kulturowe (w tym gender studies)

Stanowisko: Adiunkt w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych

Pełnione funkcje:
• opiekunka praktyk studenckich na kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
• opiekunka koła naukowego COOLturoznawcy
• kierowniczka Zakładu Polityki Antydyskryminacyjnej Ośrodka Badań nad Mediami

Udział w projektach

Uniwersyteckie standardy przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji, Ośrodek Badań nad Mediami, projekt realizowany od 2015; zakres działań: koordynacja projektu, doradztwo, ekspertyza, współautorstwo Standardu antydyskryminacyjnego dla uczelni

 

Uchodźcy? Zapraszamy!, Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej, okres realizacji: 2016, zakres działań: doradztwo, ekspertyza, współautorstwo materiałów dydaktycznych

 

Wybrane publikacje

  • Tradycja polskiego ruchu kobiecego na ziemiach polskich czytana współcześnie – o działalności nieformalnej grupy Ulica Siostrzana, w: Pejzaże humanistyczne, red. A. Ogonowska, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2017.
  • Ekonomia wrażliwości a duch posthumanistyki, „Studia de Cultura”  VIII/2 , Kraków 2016.
  • Standard antydyskryminacyjny dla polskich uczelni – odpowiedzią na potrzebę zmiany systemowej, „Studia de Cultura VIII/1, Kraków 2016.
  • Gender na lekcjach polskiego, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2015.
  • Wizerunki kobiet w powieściach Władysława Orkana, w: Władysław Orkan. Piewca Gorców i Podhala, pod red. B. Farona, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków 2015.
  • Reprodukcja i reprezentacja – analiza związków w obrębie dyskursu feministycznego, w: „Studia de Cultura” VII, Kraków 2015, s. 86 – 96.
  • Media discourse on the notion of „gender” in polish press in 2013/2014, „Култура/Culture” No 11 (2015), ISSN: 1857-7725, Skopje 2015, s. 131-140.
  • O sposobach włączania problematyki antydyskryminacyjnej do nurtu edukacji formalnej, w: Romowie w Polsce i Europie, pod red. A. Bartosza, P. Borka, B. Gryszkiewicza, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2015.