Stopień naukowy: doktor habilitowany

Stanowisko: profesor w Katedrze Języka Polskiego

Funkcje:

 • kierownik Studiów Doktoranckich przy Wydziale Filologicznym UP w Krakowie
 • Członek Rady Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie
 • współorganizator cyklicznych ogólnopolskich konferencji naukowych poświęconych sztuce pisania listów w minionych wiekach (Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej)

Zainteresowania naukowe i problematyka badań:

 • niepublikowana spuścizna epistolarna minionych wieków
 • stylistyka, pragmatyka i sprawność komunikacyjna użytkowników polszczyzny w jej wariacie nieoficjalnym
 • studia nad językiem familijnym XIX wieku na podstawie rękopiśmiennych zbiorów korespondencji prywatnej, próba rekonstrukcji obrazu wybranych sfer niegdysiejszego życia w oparciu o założenia lingwistyki kulturowej
 • sztuka pisania listów w dawnej Rzeczypospolitej
 • zależności pomiędzy językiem a kulturą lokalnych społeczności Polski południowej: Podbeskidzia oraz Krakowa i okolic
 • problemy akwizycji języka ojczystego przez dzieci w wieku przedszkolnym oraz problematyka środowiskowych odmian współczesnej polszczyzny

Organizacje naukowe i redakcyjne:

 • współredaktor serii wydawniczej Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej
 • redaktor tematyczny w „Roczniku Przemyskim”
 • członek Rady Naukowej Serii: „Synergia. Mowa – Edukacja – Terapia”

 

Wybrane publikacje

Książki:

 1. Listy Józefa Ignacego Kraszewskiego do Władysława Chodźkiewicza. Analiza pragmalingwistyczna, Kraków 2006, ss. 196.
 2. Językowo-kulturowy obraz arystokratycznej rodziny polskiej drugiej połowy XIX wieku (na podstawie korespondencji familijnej Heleny i Mieczysława Pawlikowskich), Kraków 2014, ss. 326.

 

Prace redakcyjne:

 1. Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, tom I (stulecia XV-XVII), red. P. Borek i M. Olma, Kraków 2011, ss. 393.
 2. Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, tom II (stulecia XVIII-XIX), red. P. Borek i M. Olma, Kraków 2011, ss. 309.
 3. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”. Studia Linguistica VIII, pod red. K. Kowalik, M. Mączyńskiego i M. Olmy, Kraków 2013, ss. 359.
 4. Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, tom. III (stulecia XV-XIX). Perspektywa historycznoliteracka, red. P. Borek i M. Olma, Kraków 2013, ss. 382.
 5. Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, tom. IV (stulecia XVI-XIX). Perspektywa historyczna i językowa, red. P. Borek i M. Olma, Kraków 2013, ss. 351.
 6. Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, tom V (stulecia XVI-XIX): Nowa perspektywa historycznoliteracka, red. P. Borek i M. Olma, Kraków 2015, ss. 421.
 7. Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, tom VI (stulecia XVI-XIX): Nowa perspektywa historyczna i językowa, red. P. Borek i M. Olma, Kraków 2015, ss. 423.
 8. Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, tom VII: Literatura, historia, język, red. P. Borek i M. Olma, Kraków 2017, ss. 357.

 

Artykuły:

 1. Język – edukacja, edukacja – język, „Język Polski” LXXXI, z. 4, 2001 s. 282–285.
 2. Dopełniacz liczby pojedynczej rzeczowników męskich w XVI- i XVII-wiecznych tekstach małopolskiej literatury plebejskiej, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis” 6, Studia Linguistica I, pod red. L. Bednarczuka, M. Mączyńskiego, T. Szymańskiego, Kraków 2002, s. 259–288.
 3. Wybrane elementy polszczyzny potocznej XIX wieku (na podstawie listów emigracyjnych J. I. Kraszewskiego do W. Chodźkiewicza), „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis” 19, Studia Linguistica II, pod red. L. Bednarczuka, E. Stachurskiego, T. Szymańskiego, Kraków 2004, s. 323–337.
 4. Akty XIX-wiecznej listowej etykiety grzecznościowej (na podstawie korespondencji Józefa Ignacego Kraszewskiego do Władysława Chodźkiewicza), „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis” 31, Studia Logopaedica I, pod red. T. Rittel i J. Ożdżyńskiego, Kraków 2006, 399–412.
 5. Rozwój niektórych kategorii fleksyjnych rzeczownika i czasownika u dziecka w wieku do lat 5 (Cz. I. Fleksja imienna), „Poradnik Językowy” 2007, z. 8, s. 80–92.
 6. Rozwój niektórych kategorii fleksyjnych rzeczownika i czasownika u dziecka w wieku do lat 5 (Cz. II. Fleksja werbalna), „Poradnik Językowy” 2007, z. 9, s. 60–71.
 7. Listy Zofii Kraszewskiej (żony) do Józefa Ignacego Kraszewskiego – perspektywy badawcze, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis” 51, Studia Linguistica III, pod red. T. Szymańskiego, E. Stachurskiego, S. Koziary, Kraków 2008, s. 259–272.
 8. Problematyka redundancji i relewancji w idiolekcie dziecka w wieku przedszkolnym, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis” 56, Studia Logopaedica II, pod red. J. Ożdżyńskiego i T. Rittel, Kraków 2008, s. 191–221.
 9. Język mieszkańców wsi świadectwem lokalnej tożsamości kulturowej, „Małopolska. Regiony-Regionalizmy-Małe ojczyzny”, t. X, pod red. E. Chudzińskiego, Kraków 2008, s. 122–144.
 10. Kultura językowa autorów ugody hadziackiej, [w:] W kręgu Hadziacza A.D. 1658, pod red. P. Borka, Kraków 2008, s. 351–365.
 11. O językowej (nie)sprawności Teodory Matejkowej w świetle jej listów do męża Jana, „Język Polski” LXXXVIII, z. 4–5, 2008, s. 363–372.
 12. Sposoby wartościowania w socjolekcie uczniowskim (na przykładzie przezwisk nauczycieli), „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis” 62, Studia Linguistica IV, pod red. M. Karamańskiej, E. Młynarczyk i E. Stachurskiego, Kraków 2008, s. 204–221.
 13. Ekspresja językowa a płeć. Typy niektórych formacji słowotwórczych w listach Teodory i Jana Matejków, „Prace Filologiczne” LIV, 2008, s. 295–309.
 14. Językowe ekwiwalenty gestów w korespondencji małżeńskiej Heleny Pawlikowskiej, „LingVaria” IV, nr 1 (7), Kraków 2009, s. 193–204.
 15. Językowy obraz XIX-wiecznego małżeństwa w korespondencji Teodory i Jana Matejków, „Małopolska. Regiony – Regionalizmy – Małe ojczyzny”, t. XI, pod red. E. Chudzińskiego, Kraków 2009, s. 167–180.
 16. Funkcje wybranych typów derywatów w polszczyźnie familijnej XIX stulecia /na podstawie korespondencji małżeńskiej Zofii Kraszewskiej/, „Stylistyka” XVIII, 2009, s. 287–299.
 17. Husband and Wife. The Semantics of Selected Honorifics in the Letters of Zofia Kraszewska to Ignacy Józef Kraszewski, [w:] Studies in Cognitive Semantics, ed. by B. Bierwiaczonek and A. Turula, Częstochowa 2010, s. 41–53.
 18. Wybrane zachowania grzecznościowe w polszczyźnie familijnej XIX stulecia (na podstawie listów małżeńskich Zofii do Józefa Ignacego Kraszewskiego), [w:] Język – Tekst – Kultura, Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, t. XX, pod red. H. Bartwickiej, Bydgoszcz 2010, s. 213–223.
 19. Samotność w wielkim mieście. Językowy obraz kobiety porzuconej (na podstawie listów małżeńskich Zofii do Józefa Ignacego Kraszewskiego), „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis” 80, Studia Linguistica V, pod red. K. Kowalik i M. Mączyńskiego, Kraków 2010, s. 209–221.
 20. Eufemizmy w korespondencji małżeńskiej XIX wieku (na podstawie listów Heleny i Mieczysława Pawlikowskich), [w:] Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. II (stulecia XVIII-XIX), red. P. Borek i M. Olma, Kraków 2011, s. 285–309.
 21. Argumentacja w języku dziecka w wieku przedszkolnym, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 92, Studia Logopaedica III: Argumentacja w dyskursie edukacyjnym, pod red. J. Ożdżyńskiego, S. Śniatkowskiego i M. Michalika, Kraków 2011, s. 107–121.
 22. Argumentacja w języku familijnym (na przykładzie listów małżeńskich Teodory i Jana Matejków), „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 92, Studia Logopaedica III: Argumentacja w dyskursie edukacyjnym, pod red. J. Ożdżyńskiego, S. Śniatkowskiego i M. Michalika, Kraków 2011, s. 385–403.
 23. Językowe środki okazywania uczuć w listach małżeńskich z XIX wieku (w korespondencji Heleny i Mieczysława Pawlikowskich), [w:] Nasz język w przeszłości – nasza przeszłość w języku 1, pod red. I. Kępki, L. Wardy-Radys, Pelplin 2011, s. 444–454.
 24. Językowy obraz relacji rodzinnych utrwalony w listach Mieczysława i Heleny Pawlikowskich, „Rocznik Przemyski”, t. XLVII, z. 2: Literatura i język, 2011, s. 71–90.
 25. Cechy komunikacji małżeńskiej utrwalone w listach Teodory i Jana Matejków z XIX stulecia, [w:] Komunikacja międzyludzka. Leksyka – Semantyka – Pragmatyka II, pod red. E. Komorowskiej, K. Kondzioły-Pich, Szczecin 2011, s. 214–225.
 26. Komplementy i wyrazy dezaprobaty w korespondencyjnym dialogu małżeńskim z XIX stulecia, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 96, Studia Logopaedica IV: Język – kultura – edukacja, pod red. L. Bednarczuka, S. Koziary, H. Pawłowskiej-Jaroń, E. Stachurskiego, Kraków 2011, s. 387–395.
 27. Grzeczność a płeć. Rytualizacja zachowań językowych w listach małżeńskich XIX wieku, [w:] Język – Rytuał – Płeć, Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, t. XXI, pod red. M. Cieszkowskiego, J. Szczepaniaka, Bydgoszcz 2011, s. 31–39.
 28. Wartość korespondencji małżeńskiej w rekonstrukcji językowo-kulturowego obrazu rodziny polskiej w XIX wieku, [w:] Rodzina w czasach przełomów. Literackie diagnozy od XIX do XXI wieku, pod red. K. Kralkowskiej-Gątowskiej, B. Nowackiej, Katowice 2011, s. 73–86.
 29. Listy małżeńskie z XIX wieku źródłem badań nad etykietą językową w ówczesnej polszczyźnie familijnej, [w:] Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy, pod red. B. Dunaja i M. Raka, Kraków 2011, s. 113–122.
 30. Językowy wizerunek żony utrwalony w listach Zofii do Józefa Ignacego Kraszewskiego, [w:] Kraszewski: poeta i światy, pod red. T. Budrewicza, E. Ihnatowicz i E. Owczarz, Toruń 2012, s. 321–337.
 31. Epistolarny autoportret męża i ojca w listach familijnych Adolfa Dygasińskiego, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”, Studia Linguistica VIII, pod red. K. Kowalik, M. Mączyńskiego i M. Olmy, Kraków 2013, s. 227–243.
 32. Językowe realizacje aktów dyrektywnych w korespondencyjnych kontaktach familijnych w XIX stuleciu [w:] Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, tom. IV (stulecia XVI-XIX). Perspektywa historyczna i językowa, pod red. P. Borka i M. Olmy, Kraków 2013, s. 293–303.
 33. Zwyczaje żywieniowe i upodobania kulinarne w rodzinie Pawlikowskich (na podstawie korespondencji prywatnej, „Rocznik Przemyski”, t. XLIX, z. 2: Literatura i język, 2013, s. 13–36.

 

(po habilitacji):

 1. Obraz podbeskidzkiej wsi przełomu XIX i XX stulecia w twórczości poetyckiej Wincentego Byrskiego, [w:] Język w środowisku wiejskim, t. II: Gwara – społeczeństwo – kultura, red. E. Rudnicka-Fira, M. Błasiak-Tytuła, Kraków 2014, s. 257–271.
 2. Semantyka i struktura językowych formuł gestycznych w kontaktach familijnych schyłku XIX stulecia (na podstawie korespondencji rodzinnej Pawlikowskich), „Stylistyka” XXIII, 2014, s. 283–298.
 3. Obyczaje w życiu familijnym polskich elit schyłku XIX stulecia (w świetle rodzinnej korespondencji Pawlikowskich), [w:] Officina Litteraria I. W kręgu rodziny i prywatności, pod red. M. Jarczyk, Katowice 2014, s. 296–312.
 4. Matka i ojciec w języku poetyckim Wincentego Byrskiego z Kóz, „Małopolska. Regiony – Regionalizmy – Małe ojczyzny”, t. XVI, pod red. Z. Nogi, Kraków 2014.
 5. Kształt językowy korespondencji funeralnej z pocz. XX w. wobec współczesnych tekstów kondolencyjnych, [w:] Dialog z tradycją, t. IV: Język – komunikacja – kultura, pod red. R. Dźwigoł i I. Steczko, Kraków 2015, s. 389-401.
 6. Zdrowie w rodzinie Pawlikowskich w świetle familijnej spuścizny epistolarnej z drugiej połowy XIX stulecia, [w:] Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, tom VI (stulecia XVI-XIX): Nowa perspektywa historyczna i językowa, red. P. Borek i M. Olma, Kraków 2015, s. 381-396.
 7. Jan Gwalbert Pawlikowski w świetle korespondencji funeralnej z 1939 roku, „Rocznik Przemyski”, t. LI, z. 2 (19): Literatura i język, 2015, s. 47-56.
 8. Obraz ojca i matki w korespondencji familijnej Mieczysława oraz Heleny Pawlikowskich, [w:] Kobieta i mężczyzna. Jedna przestrzeń – dwa światy, pod red. B. Popiołek, A. Chłosty-Sikorskiej i M. Gadochy, Warszawa 2015, s. 409-419.
 9. Obraz wysokogórskiej przyrody w sonetach tatrzańskich Wincentego Byrskiego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, Studia Linguistica X, pod red. M. Karamańskiej, E. Pudy-Blokesz i E. Zmudy, Kraków 2015, s. 130-145.
 10. Kultura życia codziennego XIX-wiecznej arystokracji w świetle leksyki listów familijnych rodziny Pawlikowskich, [w:] W kręgu dawnej polszczyzny t. II,  pod red. M. Mączyńskiego, E. Horyń i E. Zmudy, s. 193-212, Kraków 2016.
 11. Językowe infantylizacje w korespondencji małżeńskiej małopolskiej arystokracji schyłku XIX wieku, [w:] Światy dzieciństwa. Infantylizacje w literaturze i kulturze, pod red. M. Chrobak i K. Wądolny-Tatar, Kraków 2016, s. 81-89.
 12. Hrabianka Helena Pawlikowska z Dzieduszyckich h. Sas w świetle listów familijnych, [w:] Kobiece kręgi korespondencyjne w XVII – XIX wieku, red. B. Popiołek, U. Kicińska, A. Słaby, Kraków 2016, s. 215-227.
 13. Kraszewski i Asnyk w świetle korespondencji małżeńskiej Heleny i Mieczysława Pawlikowskich, [w:] Poetyka losu i historii, pod red. K. Gajdy, R. Stachury-Lupy i K. Wądolny-Tatar, Kraków 2017, s. 243-258.
 14. Epistolarny dialog J. I. Kraszewskiego ze S. Chlebowskim wyrazem wzajemnych relacji i zainteresowań korespondentów, [w:] Epistolografia w Dawnej Rzeczypospolitej, VII, pod red. P. Borka i M. Olmy, Kraków 2017, s. 311-322.
 15. Malarstwo i malarze polscy dziewiętnastego stulecia w korespondencji prywatnej Stanisława Chlebowskiego, „Rocznik Przemyski”, t. LIII, z. 2 (21): Literatura i język, 2017, s. 89-103.
 16. Językowy autoportret malarza orientalisty w listach prywatnych Stanisława Chlebowskiego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, Studia Linguistica, Kraków 2017, s. 206-218.
 17. Językowe sposoby wyrażania uczuć w korespondencji funeralnej okresu międzywojennego [w:] Dialog z Tradycją VI: Dawna i współczesna kultura funeralna, pod red. I. Steczko i R. Dźwigoł, Kraków 2017, s. 479-490.
 18. Leksyka obcego pochodzenia w listach familijnych Stanisława Chlebowskiego, [w:] W kręgu dawnej polszczyzny, t. 5, pod red. M. Mączyńskiego, E. Horyń i E. Zmudy, Kraków 2018, s. 255-273.
 19. Obraz Orientu w języku listów prywatnych Stanisława Chlebowskiego (1835-1884), [w:] Filologia jako porządkowanie chaosu : studia nad językiem i tekstem : ad honorem Professoris Marci Cybulski, red. E. Woźniak i A. Lenartowicz-Zagrodna, Łódź 2018, s. 255-270.

 

Recenzje:

 1. Robert Mrózek (red.), Język w przestrzeni edukacyjnej, Katowice 2001 [recenzja zamieszczona w:] „Poradnik Językowy”, 2001, z. 6, s. 75–80.
 2. Kultura – Język – Edukacja, Robert Mrózek (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, t. 1, 1995, ss. 278; t. 2, 1998, ss. 304; t. 3, 2000, ss. 292 [recenzja działu językowego zamieszczona w:] Konteksty kulturowe w dyskursie edukacyjnym, prac zbiorowa pod red. J. Ożdżyńskiego i T. Rittel, Kraków 2002, s. 547–554.
 3. Władysław Skoczylas, Słownik gwary używanej w Kozach, Kozy 2002 [recenzja zamieszczona w:] „Język Polski” LXXXV, z. 4, 2005, s. 45–48.
 4. Barbara Guzik, Powinnościowy model języka w dyskursie edukacyjnym, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie, Prace Monograficzne nr 368, Kraków 2003 [recenzja zamieszczona w:] „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis 31, Studia Logopaedica” I, pod red. T. Rittel i J. Ożdżyńskiego, Kraków 2006, s. 593–597.
 5. Małgorzata Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2007 – recenzja przygotowana dla Państwowego Wydawnictwa Naukowego – czerwiec 2007.
 6. Mirosław Michalik, Diagnozowanie kompetencji lingwistycznej ucznia szkoły specjalnej, [recenzja zamieszczona w:] „Poradnik Językowy” 2008, z. 5, s. 86–89.
 7. Elżbieta Umińska-Tytoń, Polszczyzna dziewiętnastowiecznych salonów, Łódź 2011, [recenzja zamieszczona w:] „Język Polski” XCII, z. 2, 2012, s. 147–150.
 8. Ewa Horyń, Słownictwo wiejskich ksiąg sądowych ziemi brzeskiej (XVI-XIX w.), Kraków 2011 [recenzja zamieszczona w:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Olsztyn 2012, s. 302–307.
 1. Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. Do połowy XIX w., t. 1, red. Marek Cybulski, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015, s. 630;Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. Od połowy XIX w., t. 2, red. Marek Cybulski, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015, s. 689 [recenzja zamieszczona w:] „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 190, Studia Linguistica X, pod red. M. Karamańskiej, M. Pudy-Blokesz i E. Zmudy, Kraków 2015, s. 218-223].

 

Wybrane konferencje (z wygłoszonymi referatami):

 1. Sposoby wartościowania w socjolekcie uczniowskim (na podstawie przezwisk nauczycieli). Referat wygłoszony na konferencji SŁOWNICTWO — FRAZEOLOGIA — STYLISTYKA, Akademia Pedagogiczna, Kraków 20–21 października 2005.
 2. Problematyka relewancji i redundancji w idiolekcie dziecka w wieku przedszkolnym, Referat przygotowany na sesję wyjazdową Polskiego Towarzystwa Logopedycznego pod patronatem Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa PAN: REDUNDANCJA I RELEWANCJA, Kraków, dn. 20 marca 2006 roku.
 3. Mąż i żona. Semantyka wybranych zwrotów grzecznościowych w listach Zofii Kraszewskiej do męża Józefa Ignacego Kraszewskiego. Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji SEMANTICS WITHOUT THE BOARDERS, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, 13–15 września 2008 roku.
 4. Wartość korespondencji małżeńskiej w rekonstrukcji językowo-kulturowego obrazu rodziny polskiej w XIX w. Referat wygłoszony w czasie ogólnopolskiej konferencji OBRAZY RODZINY W LITERATURZE OD XIX DO XXI WIEKU, Uniwersytet Śląski, Cieszyn, 1–3 grudnia 2008 roku.
 5. Samotność w wielkim mieście. Językowy obraz kobiety porzuconej /na podstawie listów małżeńskich Zofii do Józefa Ignacego Kraszewskiego. Referat wygłoszony na konferencji JĘZYK W ŚRODOWISKU MIEJSKIM, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 3–4 grudnia 2008 roku.
 6. Kulinarne gusta i zwyczaje małopolskiej arystokracji utrwalone w języku korespondencji małżeńskiej z XIX wieku. Referat przygotowany na konferencję KULTURA STOŁU W WIEKACH DAWNYCH, Uniwersytet Śląski, Pszczyna, 5–6 czerwca 2009 roku.
 7. Eufemizmy w korespondencji małżeńskiej XIX wieku /na podstawie korespondencji małżeńskiej Heleny i Mieczysława Pawlikowskich/. Referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej EPISTOLOGRAFIA W DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ /DO XIX WIEKU/, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków, 7–8 października 2009 roku.
 8. Wybrane zachowania grzecznościowe w polszczyźnie familijnej XIX stulecia /w świetle listów Zofii Kraszewskiej do męża Józefa Ignacego/. Referat wygłoszony na konferencji JĘZYK — TEKST — KULTURA, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe i Uniwersytet Jana Kazimierza w Bydgoszczy, Bydgoszcz 19–20 października 2009 roku.
 9. Językowe środki okazywania uczuć w listach małżeńskich z XIX wieku /na podstawie korespondencji Heleny i Mieczysława Pawlikowskich/. Referat wygłoszony na konferencji NASZ JĘZYK W PRZESZŁOŚCI — NASZA PRZESZŁOŚĆ W JĘZYKU, Uniwersytet Gdański, Gniew 21–22 października 2009 roku.
 10. Listy małżeńskie z XIX wieku źródłem badań nad ówczesną grzecznością familijną. Referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej BADANIA HISTORYCZNOJĘZYKOWE. STAN, METODOLOGIA, PERSPEKTYWY, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 21–22 września 2010 roku.
 11. Grzeczność a płeć. Rytualizacja zachowań językowych w listach małżeńskich XIX wieku. Referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej JĘZYK — RYTUAŁ — PŁEĆ, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe i Uniwersytet Jana Kazimierza w Bydgoszczy, Bydgoszcz 18–19 października 2010 roku.
 12. Argumentacja w dyskursie familijnym /na podstawie listów małżeńskich Teodory i Jana Matejków/, referat wygłoszony w Towarzystwie Miłośników Języka Polskiego w Krakowie, 26 października 2010 roku.
 13. Cechy komunikacji małżeńskiej utrwalone w listach Teodory i Jana Matejków z XIX stulecia, referat wygłoszony na II Międzynarodowej Konferencji Pragmalingwistycznej: KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA. LEKSYKA. SEMANTYKA. PRAGMATYKA, Uniwersytet Szczeciński, Pobierowo 22–24 września 2011 roku.
 14. Językowy wizerunek żony utrwalony w listach Zofii do Józefa Ignacego Kraszewskiego, referat wygłoszony w Towarzystwie Miłośników Języka Polskiego w Krakowie, 17 kwietnia 2012 roku.
 15. Językowe realizacje aktów dyrektywnych w korespondencyjnych kontaktach familijnych XIX stulecia, referat wygłoszony na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej EPISTOLOGRAFIA W DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ II /DO XIX WIEKU/, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 15–16 listopada 2012 roku.
 16. Językowy obraz podbeskidzkiej wsi w twórczości Wincentego Byrskiego z przełomu XIX i XX stulecia, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: JĘZYK W ŚRODOWISKU WIEJSKIM, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 6–7 grudnia 2012 roku.
 17. Kształt językowy korespondencji funeralnej z początku XX w. wobec współczesnych tekstów kondolencyjnych, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: DIALOG Z TRADYCJĄ II (JĘZYK – KULTURA – MEDIA), Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 21–22 października 2013 roku.
 18. Semantyka i struktura językowych formuł gestycznych w kontaktach familijnych schyłku XIX stulecia (na podstawie korespondencji rodzinnej Pawlikowskich), referat wygłoszony w Towarzystwie Miłośników Języka Polskiego w Krakowie, 19 listopada 2013 roku.
 19. Obyczaje w życiu familijnym polskich elit schyłku XIX stulecia w świetle rodzinnej korespondencji Pawlikowskich, referat wygłoszony w czasie ogólnopolskiej konferencji naukowej: OFFICINA LITTERARIA I. W KRĘGU DAWNEJ RODZINY I PRYWATNOŚCI, organizowanej przez Zakład Historii literatury Baroku i Dawnej Książki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Pracownię Cywilizacji Śródziemnomorskich i Archeologii Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytet Śląski, Katowice 13 grudnia 2013 roku.

(po habilitacji):

 1. Obraz ojca i matki w korespondencji familijnej Mieczysława oraz Heleny Pawlikowskich, referat wygłoszony w czasie 2 międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu W KRĘGU RODZINY EPOK DAWNYCH. RYTMY ŻYCIA, RYTMY CODZIENNOŚCI: KOBIETA I MĘŻCZYZNA. DWA ŚWIATY. JEDNA PRZESTRZEŃ, organizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków, 15–16 października 2014 roku.
 2. Zdrowie w rodzinie Pawlikowskich w świetle familijnej spuścizny epistolarnej z 2 poł. XIX wieku, referat wygłoszony na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej EPISTOLOGRAFIA W DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ III /DO XIX WIEKU/, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 23–24 października 2014 roku.
 3.  Kultura życia codziennego XIX-wiecznej arystokracji w świetle leksyki listów familijnych rodziny Pawlikowskich, referat wygłoszony w czasie Międzynarodowej Konferencji Historycznojęzykowej W KRĘGU DAWNEJ POLSZCZYZNY, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 4–5 grudnia 2014 roku
 4. Językowe infantylizacje w korespondencji małżeńskiej małopolskiej arystokracji schyłku XIX wieku, referat wygłoszony w czasie Konferencji LITERACKO-KULTUROWE INFANTYLIZACJE, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 25-26 czerwca 2015 roku.
 5. Epistolarny dialog J. I. Kraszewskiego ze S. Chlebowskim wyrazem wzajemnych relacji i zainteresowań korespondentów, referat wygłoszony w czasie IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: EPISTOLOGRAFIA W DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ IV /DO XIX WIEKU/, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 20-21 października 2016 roku
 6.  Językowe sposoby wyrażania uczuć w korespondencji funeralnej okresu międzywojennego, referat wygłoszony w czasie IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Dialog z tradycją”: DAWNA I WSPÓŁCZESNA KULTURA FUNERALNA, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 5-7 grudnia 2016 roku
 7.  Językowy obraz Orientu w korespondencji prywatnej Stanisława Chlebowskiego (1835-1884), referat wygłoszony w Towarzystwie Miłośników Języka Polskiego w Krakowie, 14 marca 2017 roku.
 8.  Obraz Orientu w języku listów prywatnych Stanisława Chlebowskiego (1835-1884), referat wygłoszony w czasie IV konferencji z cyklu „Język – Obyczaj – Wspólnota”. FILOLOGIA JAKO PORZĄDKOWIANIE CHAOSU. AD HONOREM PROFESSORIS MARCI CYBULSKI, Uniwersytet Łódzki, Łódź 8-10 maja 2017 roku.
 9.  Polszczyzna listów familijnych Stanisława Chlebowskiego z drugiej połowy XIX stulecia, referat wygłoszony w czasie Międzynarodowej Konferencji Historycznojęzykowej W KRĘGU DAWNEJ POLSZCZYZNY III, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 4–5 grudnia 2017 roku.
 10. Deklarowany obraz małżeństwa utrwalony w języku listów prywatnych Stanisława Chlebowskiego, referat wygłoszony w czasie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ARS EPISTOLADI. LISTY DAWNIEJ I DZIŚ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Kraków 9-10 czerwca 2018 roku.
 11. Deklarowany obraz małżeństwa utrwalony w języku listów prywatnych Stanisława Chlebowskiego, referat wygłoszony w czasie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej EPISTOLOGRAFIA W DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ, Kraków 15-16 października 2018 roku.

 

Problematyka prowadzonych seminariów licencjackich i magisterskich:

 • Językowy obraz świata utrwalony w dawnych i współczesnych tekstach literackich i użytkowych, a także w socjolektach
 • Kultura dawna w świetle języka wybranych egodokumentów
 • Zagadnienia komunikacji epistolarnej
 • Specyfika polskiego języka familijnego
 • Etykieta językowa w różnych wariantach polszczyzny

 

Kontakt: molma73@gmail.com