2

 

Stopień naukowy: doktor

Stanowisko: asystent w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Filologii oraz w Katedrze Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej

Funkcje: opiekun praktyk edytorskich; opiekun Naukowego Koła Edytorów UP

Zainteresowania naukowe: edytorstwo tekstów dawnych, staropolska epika bohaterska, edytorstwo współczesne

Publikacje:

 1. „Pamiętne uprowadzenie wojska z cieśni bukowińskiej…” Stanisława Wincentego Jabłonowskiego – edycja krytyczna „Pieśni czwartej” poematu, „Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura” 2016, nr 2(5).
 2. „Lech w upadku stoi”. O „Pamiętnym uprowadzeniu wojska z cieśni bukowińskiej…” Stanisława Wincentego Jabłonowskiego, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia: wojna, red. J. Getka, R. Kramar, Warszawa 2015.
 3. Czy „redakcja jest redukcją”? Redagowanie tekstów literackich jako specyficzny rodzaj pracy redaktorskiej,
  [w:] Działania na tekście. Przekład – redagowanie – ilustrowanie, Lublin 2015.
 4. Warszawa bez granic. Śladami Mirona Białoszewskiego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, Studia Poetica III (2015) [artykuł recenzyjny].
 5. „Życie moje będzie służbą nauce polskiej” (w hołdzie Profesorowi Jerzemu Starnawskiemu), „Rocznik Przemyski. Literatura i Język” 2015, t. 51 [artykuł recenzyjny].
 6. Polska literatura cyfrowa i jej związki z tradycją literacką (na przykładzie sieciowej adaptacji „Rękopisu znalezionego w Saragossie” Jana Potockiego), [w:] Dialog z tradycją, t. IV: Język – komunikacja – kultura, red. R. Dźwigoł,
  Steczko, Kraków 2015, s. 291–300.
 7. „Vobis o fortes animae”. Wizja bohaterskiej obrony Chocimia w dziełach „Naumachija chocimska” Jana Bojanowskiego i „Pamiątka wojny tureckiej” Józefa Bartłomieja Zimorowica, „Rocznik Przemyski. Literatura i Język” 2014, t. 50, z. 2, s. 5–19.
 8. Poeci polskiego rocka (na przykładzie Marcina Świetlickiego) – degradacja czy popularyzacja sztuki, [w:] Granice i pogranicza w humanistyce, red. M. Roszczynialska, B. Serwatka, Kraków 2011, s. 303–320.
 9. Miejsce barokowych pamiętników w syntezach historycznoliterackich, [w:] Z dziejów staropolskiego pamiętnikarstwa. Przekroje i zbliżenia, red. P. Borek, Kraków 2012, s. 213–222.
 10. „Romowie 2007”, [w:] Zapomniani sąsiedzi. Studia o Romach w Polsce i w Europie, red. P. Borek, Kraków 2011, [recenzja].
 11. Tożsamość kulturowa Romów, [w:] O Romach w Polsce i w Europie. Tożsamość, historia, kultura, edukacja, red.
  Borek, Kraków 2009, [recenzja].


 

Konferencje naukowe:

 1. Referat: Między brakiem teorii a praktyką – indeksy nazwisk i objaśnienia osobowe w edycjach tekstów dawnych (na przykładzie epiki wierszowanej), konferencja naukowa Literatura staropolska. Czytanie tekstów, historia i kultura, Pobierowo, 19–21 października 2017.
 2. Referat: „A grób pobitym stawię papierowy, / Którego wieki nie zgryzą, nie zmienią”. Groby bohaterów narodowych w wierszowanej epice staropolskiej (na wybranych przykładach), konferencja naukowa Dawna i współczesna kultura funeralna, Kraków, 5–7 grudnia 2016.
 3. Bitwa chocimska 1621 roku w literaturze okolicznościowej i panegirycznej; konferencja naukowa Ethos rycerski w kulturze. Tradycje i kontynuacje; Katowice, 4–5 marca 2015.
 4. „Lech w upadku stoi”. O „Pamiętnym uprowadzeniu wojska z cieśni bukowińskiej…” Stanisława Wincenta Jabłonowskiego; międzynarodowa konferencja naukowa Wojna w historiografii, literaturze, kulturze i językach Europy Środkowo-Wschodniej: analizy, konteksty, interpretacje. Spojrzenie interkulturowe; Warszawa, 5 grudnia 2014.
 5. Czy „redakcja jest redukcją”? Redagowanie tekstów literackich jako specyficzny rodzaj pracy redaktorskiej; konferencja naukowa Działania na tekście; Lublin, 2–5 września 2014.
 6. Kampania roku 1685 w świetle poematu „Pamiętne uprowadzenie wojska z cieśni bukowińskiej” Stanisława Wincentego Jabłonowskiego; VI Konferencja Źródłoznawcza Tekst literacki w warsztacie naukowym historyka; Maniowy, 9–11 czerwca 2014.
 7. Polska literatura cyfrowa i jej związki z tradycją literacką (na przykładzie sieciowej adaptacji „Rękopisu znalezionego w Saragossie” Jana Potockiego); międzynarodowa konferencja naukowa Dialog z tradycją II; Kraków, 21–22 października 2013.
 8. Poeci polskiego rocka (na przykładzie Marcina Świetlickiego) – degradacja czy popularyzacja sztuki?; konferencja naukowa Granice i pogranicza w humanistyce; Kraków, 14–15 kwietnia 2011.

Kontakt: marcin.piatek@up.krakow.pl