Magdalena Puda-Blokesz

 

Stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych (językoznawstwo polskie)

 

Stanowisko: adiunkt w Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej

 

Funkcje:

 • od 2018/19 Sekretarz Redakcji czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica”
 • opiekun naukowy sekcji komunikacji społecznej i PR Studenckiego Koła Naukowego Polonistów
 • opiekun trzeciego roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku: Logopedia (2018/2019)
 • opiekun drugiego roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach (2015/2016)
 • koordynator Zespołu ds. KRK dla Kierunku Komunikacja Społeczna i Lingwistyka Kulturowa (2015–2016)
 • od 2013 członek Zespołu ds. KRK dla Kierunku Filologia Polska, obecnie Zespołu PRK dla Kierunku Filologia Polska

 

Zainteresowania naukowe i problematyka badań:

 • leksyka i frazeologia
 • leksykografia i frazeografia
 • chrematonimia
 • mitologizmy (ujęcie systemowe i dyskursywne, synchroniczne i diachroniczne)
 • dziedzictwo antyczne w języku polskim

 

Organizacje naukowe i redakcje:

 • członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
 • współpracownik Sekcji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN

 

Publikacje naukowe:

 

Monografie:

 

 1. Mitologizmy frazeologiczne w języku polskim (na materiale leksykografii XX i XXI wieku), Kraków 2014.
 2. Po nitce do kłębka. Mały słownik mitologizmów frazeologicznych języka polskiego, Biblioteczka Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, nr 26, Kraków 2015.

 

Artykuły w czasopismach i w seriach wydawniczych:

 

 1. O samotności na lekcjach języka polskiego w gimnazjum, „Polonistyka” VI : 2008, Warszawa, s. 47–53.
 2. Mitologizmy frazeologiczne w wybranych źródłach leksykograficznych, „Język Polski” LXXXVIII : 2008, z. 4–5, Kraków, s. 329–340.
 3. Mitologizmy frazeologiczne (nieobecne) we współczesnych opracowaniach frazeologicznych i paremiologicznych, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” VI: 2011, Kraków, s. 254–264.
 4. Osobliwe określenia przymiotnikowe i ekwiwalenty rzeczownikowe mitologizmów leksykalnych w Słowniku języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” IX : 2014, Kraków, s. 61–76.
 5. Językowe dziedzictwo mitologiczne w Słowniku języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego – leksyka, „LingVaria” X : 2015, nr 1(19), s. 153–167.
 6. Skrzydlate słowa o proweniencji mitologicznej w językach polskim i czeskim (na podstawie zasobów leksykograficznych), „Studia Slavica” XIX : 2015, nr 1, s. 105–116.
 7. A złote jabłko stało się jabłkiem niezgody – o kulturowym i leksykograficznym wymiarze dwóch mitologizmów z komponentem nazywającym owoc, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” X : 2015, Kraków, s. 146–162.
 8. Frazeologia mitologiczna w Słowniku języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego, seria „Problemy Frazeologii Europejskiej” X, Łask 2015, s. 147–165 (http://pfe.leksem.pl/pfe10).
 9. Jak nie ma w domu chłopa, zgłupieje i Penelopa – męskość i żeńskość w polskiej leksyce i frazeologii o proweniencji mitologicznej, „Socjolingwistyka” XXX : 2016, s. 207–220 (https://socjolingwistyka.ijp-pan.krakow.pl/pl/30a15p).
 10. Frazeologia (nie)antyczna na co dzień, „Poradnik Językowy” 3/2017, s. 56–64.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. Formuły i formuliczność jako wyznaczniki stylu biblijnego, [w:] Polszczyzna biblijna – między tradycją a współczesnością, red. S. Koziara, W. Przyczyna, Tarnów 2009, t. 1, s. 35–52.
 2. Frazeologizmy pochodzenia mitologicznego w języku polskim (zasób, stan i perspektywy opisu), [w:] Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Teoria. Zagadnienia ogólne, red. S. Bąba, K. Skibski, M. Szczyszek, Poznań 2010, s. 121–141.
 3. Wariantywność mitologizmów frazeologicznych w świetle danych leksykograficznych, [w:] Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Wariantywność we frazeologii, P. Fliciński, Poznań 2011, s. 81–93.
 4. Wokół problemów genezy polskich mitologizmów frazeologicznych, [w:] Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Geneza dawnych i nowych frazeologizmów polskich, red. G. Dziamska-Lenart, J. Liberek, Poznań 2016, s. 69–83.
 5. Z życia frazeologizmu sobie (śpiewam) a muzom w przestrzeni internetowej, [w:] Język a Media. Zjawiska językowe we współczesnych mediach, red. B. Skowronek, Horyń, A. Walecka-Rynduch, Kraków 2016,  s. 254–275.
 6. Frazeologizmy o mitologicznej proweniencji jako jednostki recesywne. Mały słownik mitologizmów frazeologicznych języka polskiego, czyli leksykograficzna próba zebrania, przypomnienia i utrwalenia zasobu, [w:] Dialog pokoleń, t. 2, red. E. Wierzbicka-Piotrowska, z prac Towarzystwa Kultury Języka, Warszawa 2016, s. 313–327.
 7. Wokół językowych tajemnic frazeologizmu lelum polelum, [w:] Dawne z nowym łącząc… In memoriam Mariani Kucała, red. J. Klimek-Grądzka, M. Nowak, seria „Trwałość i zmienność w języku”, t. 1, Lublin 2016, s. 165–184.
 8. Frazeologizmy (nie)antyczne w dziejach polszczyzny – na przykładzie frazy O wilku mowa (a wilk tuż / tu), [w:] W kręgu dawnej polszczyzny, t. 4, red. M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda, Kraków 2017, s. 147–162.
 9. Internet jako źródło wiedzy o mitologizmach frazeologicznych, [w:] Internet jako przedmiot badań językoznawczych, red. Ewa Kołodziejek, Rafał Sidorowicz, Szczecin 2017, s. 97–118.
 10. Mitologizmy frazeologiczne (nieobecne) we współczesnych opracowaniach frazeologicznych i paremiologicznych, [w:] Dialog z tradycją, red. S. Koziara, E. Młynarczyk, B. Skowronek, t. 1, Kraków 2018, s. 254–264 (przedruk).

 

Recenzje:

 

 1. Maciej Rak, Kulturemy podhalańskie, Kraków: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015, 430 s., Biblioteka „LingVariów”, t. 19: „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” X : 2015, Kraków, s. 203–208.
 2. Donata Ochmann, Renata Przybylska (red.), Powiedziane po krakowsku: słownik regionalizmów krakowskich, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2017, s. 364: „Język Polski” XCVIII : 2018, z. 4, Kraków, s. 111–115.

 

Prace redakcyjne:

 1. „Annales Academiae Pedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” X, red. M. Karamańska, M. Puda-Blokesz, E. Zmuda, Kraków 2015, 217 s.
 2. „Annales Academiae Pedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” XIII, red. M. Olma, M. Puda-Blokesz, Kraków 2018, 190 s.

 

Sprawozdania:

 1. Magdalena Puda-Blokesz, Magdalena Ryszka-Kurczab, Dziedzictwo antyczne i biblijne dziś, „Commentarii Academici” 2018, nr 5, s. 14.

 

Pozostałe artykuły:

 1. Wywiad z ks. Franciszkiem Mąkinią, [w:] Księga Jubileuszowa 100-lecia Szkoły 1904–2004 Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Żywcu, Żywiec 2004, s. 160–164.
 2. Świat bez granic przyzwoitości, „Argument. Interdyscyplinarny kwartalnik” 1 : 2006, Kraków, s. 10–11.
 3. My studenci nie gęsi…, „Argument. Interdyscyplinarny kwartalnik” 4 : 2006, Kraków, s. 6.
 4. Kobieta o niejasnym pochodzeniu, „Argument. Interdyscyplinarny kwartalnik” 5 : 2007, Kraków, s. 5–6.
 5. „Przysłowiowa” kobieta, „Argument. Interdyscyplinarny kwartalnik” 5 : 2007, Kraków, s. 6–7.
 6. Przewodnik po leksykografii internetowej, „Argument. Interdyscyplinarny kwartalnik” 6 : 2007, Kraków, s. 4–6.

 

Czynny udział w wybranych konferencjach i zebraniach naukowych:

 

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polszczyzna biblijna – między tradycją a współczesnością: Gródek nad Dunajcem, 25–27 września 2006 r.
 2. Mitologizmy w zasobach frazeograficznych i paremiograficznych polszczyzny, posiedzenie Komisji Frazeologicznej KJ PAN: Warszawa, 16 listopada 2007 r.
 3. Frazeologizmy pochodzenia mitologicznego w zasobach frazeologicznych polszczyzny, zebranie naukowe Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego: Kraków, 22 stycznia 2008 r.
 4. Ogólnopolskie Sympozjum I Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: Poznań, 27 października 2008 r.
 5. Międzynarodowa Konferencja Dialog z tradycją (język – kultura – media), Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej: Kraków, 7–8 grudnia 2010 r.
 6. Ogólnopolskie Sympozjum II Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Wariantywność we frazeologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: Poznań, 16 grudnia 2010 r.
 7. Językowe dziedzictwo mitologiczne w Słowniku języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego – leksyka, zebranie naukowe Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego: Kraków, 15 kwietnia 2014 r.
 8. Frazeologia mitologiczna w Słowniku języka polskiego B. Lindego, posiedzenie Komisji Frazeologicznej KJ PAN: Warszawa, 23 maja 2014 r.
 9. Ogólnopolskie Sympozjum IV Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: Poznań, 18 listopada 2014 r.
 10. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Język a Media. Zjawiska językowe i komunikacyjne we współczesnych mediach, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej: Kraków, 6 marca 2015 r.
 11. Konferencja Polszczyzna dawna i współczesna. In memoriam Mariani Kucała…, Katolicki Uniwersytet Lubelski: Lublin, 20 października 2015 r.
 12. Konferencja Dialog pokoleń 2, Towarzystwo Kultury Języka oraz Instytut Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UW: Warszawa, 4 listopada 2015 r.
 13. Koncepcja leksykograficzna Małego słownika mitologizmów frazeologicznych języka polskiego, zebranie naukowe Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego: Kraków, 15 grudnia 2015 r.
 14. Dziedzictwo antyczne w języku polskim współczesny kanon frazeologiczny (naukowoleksykograficzny projekt bazy internetowej), posiedzenie Sekcji Frazeologicznej KJ PAN: Warszawa, 8 kwietnia 2016 r.
 15. Konferencja W kręgu dawnej polszczyzny, Uniwersytet Pedagogiczny: Kraków, 9 maja 2016 r.
 16. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Paremie narodów słowiańskich IX: Paremie słowiańskie w XXI wieku, Uniwersytet Ostrawski: Ostrawa, 11–12 września 2018 r.
 17. Polskie frazy z komponentem mitologicznym (na materiale Nowej księgi przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich), posiedzenie Komisji Frazeologicznej KJ PAN: Warszawa, 19 października 2018 r.
 18. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Dziedzictwo antyczne i biblijne dziś z cyklu „Dialog z Tradycją” V, Uniwersytet Pedagogiczny: Kraków, 3–5 grudnia 2018 r.
 19. Ogólnopolskie Sympozjum VI Perspektywy spółczesnej frazeologii polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: Poznań, 14 grudnia 2018 r.
 20. Odwołania mitologiczne w chrematonimii funeralnej – rekonesans, zebranie naukowe Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego: Kraków, 14 maja 2019 r.
 21. II Międzynarodowa Konferencja Frazeologiczna i Paremiologiczna Niemiecka frazeologia i paremiologia w kontakcie i kontraście, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Lipski: 23-25 maja 2019 r.

 

Organizacja konferencji:

 1. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Dawna i współczesna kultura funeralna z cyklu „Dialog z Tradycją IV, 5–7 grudnia 2016 r.
 2. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Dziedzictwo antyczne i biblijne dziś z cyklu „Dialog z Tradycją V, 3–5 grudnia 2018 r.

 

Udział w projektach badawczych:

 

 • projekt badawczy promotorski MNiSW realizowany w latach 2009–2011 (37. konkurs, nr 0110/B/H03/2009/37)
 • międzynarodowy projekt badawczy nt. Badania nad dziedzictwem językowo-kulturowym utrwalonym w zasobach frazeologicznych i paremiologicznych języka polskiego oraz innych języków słowiańskich

 

 

Kontakt: magdalena.puda-blokesz@up.krakow.pl