Sekcja Teorii Literatury i Krytyki Literackiej

zaprasza studentów do aktywnej działalności i udziału w spotkaniach, poświęconych problemom teoretyczno- i krytycznoliterackim, formułowanym w odniesieniu do konkretnych typów literatury, nurtów, zjawisk kulturowo-literackich, twórców.

W literaturoznawstwie wiek XX nazywany był stuleciem teorii (to wówczas dominowały wielkie teorie formalistyczne czy strukturalistyczne, utrwalało się hermeneutyczne po­dejście do literatury czy pojawiła się myśl dekonstrukcjonistyczna), natomiast XXI jawi się jako czas interpretacji i krytyki. Krytyka nie istnieje bez teorii dzieła, i odwrotnie – teoria powinna być sprawdza(l)na w praktyce, jaką jest krytyka. Jedna z dziedzin – teoria – odpowiada na pytanie: czym jest literatura, druga – krytyka – dąży do refleksji nad tym, jaka jest literatura.

Działania chcemy zorganizować wokół:

  • spotkań z zaproszonymi gośćmi,
  • wyjazdów naukowych (na przykład eksplorujących związki twórcy z miejscem; planowana jest między innymi realizacja projektu Drohobycz Schulza: pamięć miejsca, obejmującego seminaria przygotowujące do pobytu studyjnego w Dro­ho­byczu, a podczas pobytu w Drohobyczu: wizyty w miejscach związanych z życiem i twórczością Schulza oraz udział w seminarium Drohobycz Schulza: topografia, wyobraźnia, literatura, w którym udział wezmą również studenci drohobyckiej polonistyki),
  • prac własnych i lektur studentów, omawianych na spotkaniach,
  • zagadnień dotyczących granic literatury, procesów „wygaszania” i „wzniecania” teorii, a także wybranych kategorii analityczno-interpretacyjnych (literatura i literackość, tekst, inność, pamięć), twórczości jako świadomego teoretyzowania czy uprawiania krytyki.

Sekcja pracować będzie pod opieką dr hab. prof. UP Katarzyny Wądolny-Tatar,

moderatorem realizacji projektu Drohobycz Schulza: pamięć miejsca będzie prof. dr hab. Paweł Próchniak.

Kontakt: teoriakrytyka@gmail.com